Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 33

1 (По слав. 32) Ликувайте в ГОСПОДА, вие праведни; хвалението подобава на правите.

2 Хвалете ГОСПОДА с арфа, пейте Му псалми с десетострунна лира.

3 Пейте Му нова песен, свирете изкусно с радостно възклицание.

4 Защото словото на ГОСПОДА е право и цялото Му дело — в истина.

5 Той обича правда и правосъдие, земята е пълна с ГОСПОДНАТА милост.

6 Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.

7 Той морските води събира като куп и бездните прибира в съдове.

8 Нека се бои от ГОСПОДА цялата земя, нека се боят от Него всичките жители на света!

9 Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.

10 ГОСПОД събаря съвета на езичниците, осуетява плановете на народите.

11 Съветът на ГОСПОДА пребъдва до века, мислите на сърцето Му — от поколение в поколение.

12 Блажена онази нация, чийто Бог е ГОСПОД, народът, който Той е избрал за Свое наследство.

13 ГОСПОД гледа от небето, вижда всичките човешки синове.

14 От мястото на обиталището Си Той гледа всички земни жители.

15 Този, който е създал сърцата на всички тях, внимава на всичките им дела.

16 Царят не побеждава с много войска, силният не се избавя с голямо юначество.

17 Конят е напразна надежда за спасение и не отървава с голямата си сила.

18 Ето, окото на ГОСПОДА е върху онези, които Му се боят, върху онези, които се надяват на Неговата милост,

19 за да избави душата им от смърт, в глад да ги запази живи.

20 Душата ни чака ГОСПОДА, Той е наша помощ и наш щит.

21 Защото в Него ще се радва сърцето ни, понеже се уповавахме на Неговото свято Име.

22 Милостта Ти, ГОСПОДИ, нека бъде на нас, както на Теб се надявахме.

Continuar Lendo