Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 47

1 (По слав. 46) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. Ръкопляскайте, всички народи, викнете към Бога с глас на тържество!

2 Защото ГОСПОД, Всевишният, е страшен, велик Цар над цялата земя.

3 Покори народи под нас и племена — под краката ни.

4 Избра за нас наследството ни, славата на Яков, когото възлюби. (Села.)

5 Бог се въздигна сред възклицание; ГОСПОД — сред глас на тръба.

6 Пейте на Бога псалми, пейте псалми! Пейте на нашия Цар псалми, пейте псалми!

7 Защото Бог е Цар на цялата земя — пейте псалми с разбиране.

8 Бог царува над народите; Бог седи на Своя свят престол.

9 Благородните на народите се събраха с народа на Бога на Авраам, защото земните царе принадлежат на Бога. Той е превъзвишен.

Continuar Lendo