Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 61

1 (По слав. 60) За първия певец. На струнен инструмент. Псалм на Давид. Чуй вика ми, Боже, обърни внимание на молитвата ми!

2 От края на земята ще викам към Теб, когато примира сърцето ми; заведи ме на канарата, която е твърде висока за мен —

3 защото Ти ми стана прибежище, здрава кула пред врага.

4 Ще живея в Твоя шатър вечно, ще прибягна под защитата на Твоите криле. (Села.)

5 Защото Ти, Боже, си чул обещанията ми, дал си ми наследството на онези, които се боят от Името Ти.

6 Ще прибавиш дни към дните на царя, годините му нека бъдат като много поколения.

7 Нека седи на престола до века пред Божието лице; заповядай милосърдие и истина, за да го запазят.

8 Така ще пея псалми на Твоето Име навеки, като изпълнявам обещанията си ден след ден.

Continuar Lendo