Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 14

1 U ono se vrijeme razbolje Abija, sin Jeroboamov,

2 i Jeroboam ree svojoj eni: "Ustani i preobuci se da te ne bi prepoznali da si ena Jeroboamova; i idi u ilo. Ondje je prorok Ahija: onaj koji mi je prorokovao da u biti kraljem ovoga naroda.

3 I ponesi deset hljebova, kolaa i posudu meda i otii k njemu! On e ti rei to e biti s djeakom."

4 I uini tako ena Jeroboamova: ustade, ode u ilo i ue u kuu Ahijinu. A on nije vie vidio, oslabile mu oi od duboke starosti.

5 Ali mu je Jahve rekao: "Evo dolazi ena Jeroboamova da od tebe trai savjeta za svoga sina jer je bolestan; a ti e joj rei tako i tako. Kad bude ulazila, pretvarat e se kao da je druga."

6 Kad Ahija u um njenih koraka na vratima, ree joj: "Ui, eno Jeroboamova! to se pretvara da si druga, kad imam teku vijest za tebe?

7 Idi, reci Jeroboamu: 'Ovako kae Jahve, Bog Izraelov: Podigao sam te isred naroda i uinio sam te knezom nad mojim narodom Izraelom,

8 istrgnuo sam kraljevstvo iz kue Davidove i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji je drao moje zapovijedi i koji me slijedio svim srcem svojim i inio samo ono to je pravedno u mojim oima.

9 Ti si radio kudikamo gore od svojih prethodnika, otiao si i nainio sebi druge bogove, salio si im likove da me drai, mene si bacio za lea.

10 Zato, evo, putam zlo na kuu Jeroboamovu, istrijebit u iz obitelji Jeroboamove sve to mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu; ja u netragom pomesti kuu Jeroboamovu kao to se mete neist, da ga nita ne ostane.

11 One koji iz Jeroboamove obitelji umru u gradu, prodrijet e psi, a one koji umru u polju, pojest e ptice nebeske.' – Eto tako je Jahve rekao.

12 A ti ustani i poi svome domu: tek to nogama stupi u grad, djeak e umrijeti.

13 Sav e ga Izrael oplakati i pokopat e ga. On e biti jedini iz obitelji Jeroboamove poloen u grob, jer se jedino na njemu nalo neto to se u kui Jeroboamovoj svidjelo Jahvi, Bogu Izraelovu.

14 Jahve e sebi postaviti kralja nad Izraelom i taj e istrijebiti kuu Jeroboamovu. Evo dana! to? ak i trenutka!

15 Jahve e udariti Izraela te e se njihati kao trska u vodi. Iupat e Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasijat e ih s onu stranu Rijeke, jer su nainili sebi aere koje srde Jahvu.

16 Odbacit e Izraela kao smee, zbog grijeha to ih je uinio Jeroboam i na koje je navodio Izraela."

17 ena Jeroboamova ustade i ode. Stigla je u Tirsu, a kad je prelazila kuni prag, djeak bijae mrtav.

18 Pokopali su ga i sav ga je Izrael oplakao prema rijei koju je Jahve rekao po sluzi svome proroku Ahiji.

19 Ostala povijest Jeroboamova, kako je ratovao i kraljevao, to je zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih.

20 Jeroboamovo kraljevanje trajalo je dvadeset i dvije godine, zatim je Jeroboam poinuo kraj otaca svojih, a sin mu Nadab zakraljio se mjesto njega.

21 Roboam, sin Salomonov, bio je kralj Judejaca; bijae mu etrdeset i jedna godina kad je postao kraljem, a sedamnaest je godina kraljevao u Jeruzalemu, u gradu koji Jahve izabra izmeu svih izraelskih plemena da ondje postavi svoje Ime. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.

22 I Juda uini zlo u oima Jahvinim. Grijesima koje su poinili razjarili su ga vie od svega to su uinili njihovi oci.

23 Jer su i oni podigli uzviice, stupove i aere na svakom breuljku i pod svakim zelenim drvetom.

24 Bilo je ak posveenih bludnica u zemlji. Oponaao je sve grozote naroda to ih je Jahve otjerao ispred sinova Izraelovih.

25 Pete godine Roboamova kraljevanja egipatski kralj iak navali na Jeruzalem.

26 Opljaka sve blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljevskog dvora; sve je uzeo; uze i sve zlatne titove to ih bijae napravio Salomon.

27 Namjesto njih kralj Roboam napravi tuane titove i povjeri ih zapovjednicima strae koja je uvala vrata kraljevskog dvora.

28 Kad je god kralj iao u Jahvin Dom, straari su ih uzimali, a poslije ih vraali u straaru.

29 Ostala povijest Roboamova, sve to je uinio, zar nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?

30 Za sve vrijeme bio je rat izmeu Roboama i Jeroboama.

31 Roboam je poinuo sa svojim ocima i bi sahranjen sa svojim ocima u Davidovu gradu. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Abijam.

Continuar Lendo