Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 8

1 Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve starjeine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji da se prenese Koveg saveza Jahvina iz grada, Davidova grada, to jest sa Siona.

2 Svi se ljudi Izraelovi sabrae pred kraljem Salomonom na blagdan u mjesecu Etanimu (to je sedmi mjesec).

3 I kad su dole Izraelove starjeine, sveenici ponesoe Koveg

4 i ator sastanka sa svim posveenim priborom to bjee u atoru. Prenosili su ih sveenici i leviti.

5 Kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sabrala oko njega rtvovali su pred Kovegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu prebrojiti ni procijeniti.

6 Sveenici donesoe Koveg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubina.

7 Kerubini su, naime, imali rairena krila nad mjestom gdje stajae Koveg i zaklanjahu odozgo Koveg i njegove motke.

8 [8a] Motke su bile tako dugake da su im se krajevi vidjeli iz Svetita nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana.

9 U Kovegu nije bilo nita, osim dviju kamenih ploa koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima poto izioe iz Egipta. [8b] Ondje su ostale do danas.

10 A kad su sveenici izali iz Svetita, oblak ispuni Dom Jahvin,

11 i sveenici ne mogoe od oblaka nastaviti slube: slava Jahvina ispuni Dom Boji!

12 Tada ree Salomon: "Jahve odlui prebivati u tmastu oblaku,

13 a ja ti sagradih uzvien Dom da u njemu prebiva zauvijek."

14 I, okrenuvi se, kralj blagoslovi sav izraelski zbor, a sav je izraelski zbor stajao.

15 Ree on: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji je svojom rukom ispunio obeanje to ga na svoja usta dade ocu mome Davidu, rekavi:

16 'Od dana kad izvedoh svoj narod iz zemlje egipatske, nisam izabrao grada ni iz kojega Izraelova plemena da se u njemu sagradi Dom gdje bi prebivalo moje Ime, nego sam izabrao Davida da on zapovijeda mojim narodom Izraelom.'

17 Otac mi David naumi podii Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,

18 ali mu Jahve ree: 'Naumio si podii Dom mojem Imenu, i dobro uini,

19 ali nee ti podii toga Doma, nego sin tvoj koji izae iz tvoga krila, on e podii Dom mojem Imenu.'

20 Jahve ispuni obeanje svoje: naslijedio sam svoga oca Davida i sjeo na prijestolje Izraelovo, kako obea Jahve, i podigao Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,

21 i odredio sam da ondje bude mjesto Kovegu u kojem je Savez to ga Jahve sklopi s naim ocima kad ih je izveo iz zemlje egipatske."

22 Tada Salomon stupi, u nazonosti svega zbora Izraelova, pred rtvenik Jahvin, rairi ruke prema nebu

23 i ree: "Jahve, Boe Izraelov! Nijedan ti bog nije slian ni na nebesima ni dolje na zemlji, tebi koji dri Savez i ljubav svojim slugama to kroe pred tobom sa svim svojim srcem.

24 Sluzi svome Davidu, mome ocu, ti si ispunio to si mu obeao. to si obeao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas.

25 Sada, Jahve, Boe Izraelov, ispuni svome sluzi, ocu mome Davidu, to si obeao kad si rekao: 'Nee ti preda mnom nestati nasljednika koji bi sjedio na izraelskom prijestolju, samo ako tvoji sinovi budu uvali svoje putove hodei po mojem zakonu kako si ti hodio preda mnom.'

26 Sada, dakle, Jahve, Boe Izraelov, neka se ispuni tvoje obeanje koje si dao svome sluzi Davidu, mome ocu!

27 Ali zar e Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom to sam ga sagradio!

28 Pomno pouj molitvu i vapaj svoga sluge, Jahve, Boe moj, te uslii vapaj i molitvu to je tvoj sluga tebi upuuje!

29 Neka tvoje oi obdan i obno budu otvorene nad ovim Domom, nad ovim mjestom za koje ree: 'Tu e biti moje Ime.' Uslii molitvu koju e sluga tvoj izmoliti na ovome mjestu.

30 I uslii molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskog koju bude upravljao prema ovome mjestu. Uslii s mjesta gdje prebiva, s nebesa; uslii i oprosti.

31 Ako tko zgrijei protiv blinjega i naredi mu se da se zakune, a zakletva doe pred tvoj rtvenik u ovom Domu,

32 tada je ti uj u nebu i postupaj i sudi svojim slugama, osudi krivca okreui njegova djela na njegovu glavu, a nevina oslobodi postupajui s njime po nevinosti njegovoj.

33 Ako narod tvoj bude potuen od neprijatelja jer se ogrijeio o tebe, ali se ipak k tebi obrati i proslavi Ime tvoje i u ovom se Domu pomoli,

34 onda ti uj to s neba, oprosti grijehe svome narodu izraelskom i dovedi ga natrag u zemlju koju si dao njihovim oevima.

35 Kad se zatvori nebo i ne padne kia jer su se ogrijeili o tebe, pa ti se pomole na ovome mjestu i proslave Ime tvoje i obrate se od svojega grijeha kad ih ti ponizi,

36 tada ti uj na nebu i oprosti grijeh svojim slugama i svojem izraelskom narodu, pokazujui im valjan put kojim e ii, i pusti kiu na zemlju koju si svojem narodu dao u batinu.

37 Kad u zemlji zavlada glad, kuga, snijet i ra i kad navale skakavci, gusjenice, kad neprijatelj ovoga naroda pritisne koja od njegovih vrata, ili kad bude kakva druga nevolja ili boletina,

38 ako koji ovjek, ili sav tvoj narod, Izrael, osjeti tjeskobu svoga srca pa upravi molitvu ili pronju te rairi ruke prema ovom Hramu,

39 ti uj s neba, s mjesta gdje prebiva, i oprosti i postupi; vrati svakome ovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaje srce njegovo – ti jedini poznaje srce sviju –

40 da te se uvijek boje sve dane dokle ive na zemlji to je ti dade naim oevima.

41 Pa i tuinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi Imena tvoga

42 jer je uo za veliko Ime tvoje, za tvoju snanu ruku i za tvoju miicu podignutu – ako doe i pomoli se u ovom Hramu,

43 uslii ga s neba gdje prebiva, uslii sve vapaje njegove da bi upoznali svi zemaljski narodi Ime tvoje i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da znaju da je tvoje Ime zazvano nad ovaj Dom koji sam sagradio.

44 Ako narod tvoj krene na neprijatelja putem kojim ga ti uputi i pomoli se Jahvi, okrenut k ovom gradu to si ga izabrao i prema Domu koji sam podigao tvojem Imenu,

45 uslii mu s neba molitvu i pronju i uini mu pravdu.

46 Kad ti sagrijee, jer nema ovjeka koji ne grijei, a ti ih, rasrdiv se na njih, preda neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju,

47 pa ako se pokaju srcem u zemlji u koju budu dovedeni te se obrate i ponu te moliti za milost u zemlji svojih osvajaa govorei: 'Zgrijeili smo, bili smo zli i naopaki',

48 i tako se obrate k tebi svim srcem i svom duom u zemlji svoga ropstva u koju budu dovedeni kao roblje, i pomole se okrenuti k zemlji to je ti dade njihovim oevima, i prema gradu koji si izabrao, i prema Domu to sam ga podigao tvom Imenu,

49 uslii s neba, gdje prebiva, njihovu molbu i njihove pronje,

50 uini im pravdu i oprosti svome narodu to je zgrijeio protiv tebe, oprosti sve uvrede koje ti je nanio, uini da mu se smiluju osvajai i da budu milostivi prema njemu,

51 jer su oni tvoj narod i batina tvoja, njih si izveo iz Egipta, iz uarenog kotla.

52 Neka oi tvoje budu otvorene na pronju tvoga sluge i na pronju naroda tvoga Izraela da uje sve njihove molbe to e ih tebi uputiti.

53 Jer ti si ih odvojio od svih naroda na zemlji sebi za batinu, kako si objavio po svome sluzi Mojsiju, kada si izveo oce nae iz Egipta, o Gospode, Jahve!"

54 Poto je Salomon dovrio svu ovu molitvu i pronju pred Jahvom, die se s mjesta gdje je kleao, rairenih ruku prema nebu, pred rtvenikom Jahvinim,

55 pa istupi te blagoslovi sav zbor Izraelov govorei jakim glasom:

56 "Blagoslovljen Jahve, koji je narodu svome Izraelu dao mir u svemu kako je obeao; nije propalo nijedno od njegovih lijepih obeanja koja je dao sluzi svome Mojsiju.

57 Neka Jahve, Bog na, bude s nama kao to je bio s ocima naim i neka nas ne napusti i ne odbaci.

58 Neka prikloni naa srca k sebi da bismo hodili svim njegovim putovima i drali njegove zapovijedi, zakone i uredbe koje je dao ocima naim.

59 Bile ove moje rijei, koje sam smjerno iznio pred Jahvu, danju i nou nazone pred Jahvom, Bogom naim, eda bi dan za danom inio pravdu sluzi svomu i pravicu narodu svome Izraelu,

60 ne bi li tako svi narodi zemlje spoznali da je Jahve jedini Bog i da nema drugoga.

61 A vae srce neka bude potpuno odano Jahvi, Bogu naemu, drei se njegovih zakona i obdravajui njegove zapovijedi kao danas!"

62 Kralj i sav Izrael s njim prinesu rtvu Jahvi.

63 Kao rtvu priesnicu, koju je prikazao Jahvi, Salomon prinese dvadeset i dvije tisue volova i stotinu i dvadeset tisua ovaca; time kralj i svi Izraelci posvete Dom Jahvin.

64 Toga dana posveti kralj sredite predvorja, koje je ispred Doma Jahvina, jer ondje je prinio paljenice, prinosnice i pretiline priesnica, jer je tuani rtvenik pred Jahvom bio premalen da primi paljenice, prinosnice, pretiline priesnica.

65 Tu je sveanost u ono vrijeme Salomon slavio sedam dana, sa svim Izraelcima, zborom velikim od Ulaza u Hamat do Potoka Egipatskog, pred Jahvom, Bogom naim.

66 Zatim je osmoga dana otpustio ljude; oni su blagosivljali kralja i odlazili svojim kuama, veseli i zadovoljna srca zbog svega dobra to ga je Jahve uinio svome sluzi Davidu i narodu svome Izraelu.

Continuar Lendo