Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 2

1 Nato se Ana pomoli ovako: "Klie srce moje u Jahvi, raste snaga moja po Bogu mom. ire mi se usta na dumane moje, jer se radujem pomoi tvojoj.

2 Nitko nije svet kao to je Jahve (jer nema nikoga osim tebe), i nema hridi kao to Bog je na.

3 Ne govorite mnogo hvastavih rijei, neka ne izlazi drskost iz usta vaih, jer Jahve je sveznajui Bog, pravo on prosuuje djela.

4 Lomi se luk junacima, nemoni se snagom opasuju.

5 Neko siti sad se za kruh mue, neko gladni ne gladuju vie. Nerotkinja raa sedam puta, majka brojne djece svjeinu izgubi.

6 Jahve daje smrt i ivot, rui u eol i odande die.

7 Jahve ini uboga i bogata, obara ovjeka i uzvisuje.

8 Die slabia iz praine, iz bunjita izvlai uboga, da ih posadi s knezovima i da im odredi poasna mjesta. Jer Jahvini su stupovi zemlje, na njih je stavio ovaj svijet.

9 Korake uva svojih vjernika, zlikovce stie propast u mraku (svojom snagom ovjek ne stjee pobjede).

10 Koji se protive Jahvi, padaju, Svevinji grmi s nebesa. Jahve sudi meama zemlje, daje silu svojemu kralju, uzdie snagu pomazanika svoga."

11 Potom se Ana vrati u Ramu, a djeak ostade da slui Jahvi pod okom sveenika Elija.

12 A Elijevi sinovi bijahu nevaljali ljudi jer nisu marili za Jahvu

13 ni za prava sveenika nasuprot narodu: kad bi tko prinosio rtvu, doao bi sluga sveenikov, dok se meso jo kuhalo, s trorogom vilicom u ruci

14 i zabadao njom u kotli ili u lonac, u tavu ili u zdjelu, i to god bi se nabolo na vilicu, uzimao je sveenik sebi. Tako su inili svim Izraelcima to su dolazili onamo, u ilo.

15 Tako i prije nego bi se spalilo salo, doao bi sluga sveenikov i rekao ovjeku koji je prinosio rtvu: "Daj mi mesa da ispeem sveeniku! On nee od tebe kuhana mesa nego samo sirovo."

16 Ako bi mu ovjek tada rekao: "Neka se najprije spali salo, a onda uzmi to ti dua eli", on bi odgovorio: "Ne, nego daj odmah! Ako ne da, uzet u silom."

17 Grijeh je mladia bio vrlo velik pred Jahvom, jer su ljudi prezirali rtvu koja se prinosila Jahvi.

18 A Samuel sluae pred Jahvom, jo dijete u opleku lanenom.

19 Mati bi mu njegova napravila dolamicu i donosila mu je svake godine kad bi dolazila s muem svojim da prinese godinju rtvu.

20 A Eli bi blagoslovio Elkanu i njegovu enu govorei: "Neka ti Jahve dade poroda od te ene na uzdarje za dar to ga je dala Jahvi." Nato bi se vraali svojoj kui.

21 Jahve pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi jo tri sina i dvije keri. A mladi je Samuel rastao pred Jahvom.

22 Eli je bio ve vrlo star, ali je ipak uo sve to su njegovi sinovi inili svemu Izraelu.

23 I on im ree: "Zato radite takvo to da o tome moram sluati od svega ovog naroda?

24 Nemojte tako, sinovi moji! Nisu dobri glasovi to ih ujem … Sablanjujete narod Jahvin.

25 Ako ovjek zgrijei ovjeku, Bog e prosuditi. Ali ako ovjek zgrijei Jahvi, tko e se zauzeti za njega?" Ali sinovi ne posluae glasa oca svojega, jer je Jahve odluio da ih pogubi.

26 A mladi je Samuel sve vie rastao u dobi i mudrosti i pred Jahvom i pred ljudima.

27 Uto doe jedan Boji ovjek k Eliju i ree mu: "Ovako govori Jahve: 'Nisam li se jasno objavio domu oca tvojega kad su bili u Egiptu, robovi u kui faraonovoj?

28 Odabrao sam ih izmeu svih plemena Izraelovih da mi budu sveenici, da se uspinju na moj rtvenik, da prinose rtve paljenice i da nose opleak preda mnom: i dao sam domu oca tvojega sve paljene rtve sinova Izraelovih.

29 Zato gleda zavidnim okom rtvu i prinos to sam ih odredio za svoj Dom? I zato pazi sinove svoje vie nego mene, tovei ih najboljim dijelovima svih rtvenih prinosa naroda moga Izraela?

30 Zato sam – rije je Jahve, Boga Izraelova – rekao dodue da e dom tvoj i dom oca tvojega stupati preda mnom dovijeka, ali sada – rije je Jahvina – neka je to daleko od mene! Jer ja astim one koji mene aste, a koji mene preziru, bit e osramoeni.

31 Gle, dolaze dani kad u odsjei miicu tvoju i miicu doma oca tvojega, tako da vie nee biti starca u tvom domu.

32 Ti e kivnim okom gledati na sve dobro kojim u obasuti Izraela, i nikada vie nee biti starca u tvom domu.

33 Zadrat u ipak nekoga od tvojih kod oltara svoga, samo zato da mu sahnu oi i vene dua njegova, ali sve mnotvo doma tvoga poginut e od ljudskoga maa.

34 Znak e ti biti ono to e stii oba tvoja sina, Hofnija i Pinhasa: obojica e poginuti istoga dana.

35 Ja u sebi podii vjerna sveenika koji e raditi po mom srcu i po mojoj elji i njemu u sazdati trajan dom, i on e svagda stupati pred pomazanikom mojim.

36 A koji god ostane od tvoga doma, dolazit e da mu se pokloni i da izmoli srebrn novi ili hljeb kruha i kazat e: 'Molim te, primi me u kakvu god slubu sveeniku, da imam zalogaj kruha.'"

Continuar Lendo