Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 25

1 Uto umrije Samuel. Sav se Izrael skupi i oplaka ga nariui za njim; i pokopae ga u njegovu zaviaju u Rami. A David usta i sie u pustinju Paran.

2 U Maonu ivio ovjek koji je imao svoje gospodarstvo u Karmelu; bio je to vrlo bogat ovjek, imao je tri tisue ovaca i tisuu koza. Upravo je tada strigao svoje ovce u Karmelu.

3 Taj se ovjek zvao Nabal, a njegova ena Abigajila. ena je bila mudra i vrlo lijepa, a ovjek surov i opak: bio je Kalebovac.

4 David je u pustinji uo da Nabal strie svoje ovce.

5 Stoga posla deset momaka naloivi im: "Idite gore u Karmel, otiite k Nabalu i pozdravite ga u moje ime.

6 I recite ovako mome bratu: 'Mir tebi, mir tvome domu, mir svemu to ima!

7 Sada, ujem, strie ovce. A tvoji su pastiri bili kod nas, nismo ih dirali, nita im nije nestalo dokle god su bili u Karmelu.

8 Pitaj svoje sluge i kazat e ti. Zato neka ovi momci nau milost pred tobom, jer smo doli u svean dan. Podaj svojim slugama i svome sinu Davidu to ti se nae pri ruci.'"

9 Dooe momci Davidovi i ponovie Nabalu u Davidovo ime sve ove rijei, a onda priekae.

10 Ali Nabal odgovori Davidovim slugama ovako: "Tko je David, tko je Jiajev sin? Danas ima mnogo slugu koji su pobjegli od svojih gospodara.

11 Zar da uzmem svoj kruh, svoju vodu, svoju stoku koju sam poklao za svoje strigae pa da to poklonim ljudima o kojima ne znam ni odakle su?"

12 Davidovi se momci okrenue i vratie se svojim putem. Kad su se vratili, javie sve ove rijei Davidu.

13 A David ree svojim ljudima: "Pripaite svaki svoj ma!" I pripasae svaki svoj ma, i David pripasa svoj, i oko etiri stotine ljudi krenu za Davidom, dok ih dvije stotine osta kod tovara.

14 A eni Nabalovoj, Abigajili, javio jedan od Nabalovih slugu ovo: "Eto, David je poslao iz pustinje glasnike da pozdrave naega gospodara, a on ih potjerao.

15 A ti su ljudi bili vrlo dobri prema nama: nisu nas dirali, nita nismo izgubili dokle god smo bili u njihovoj blizini kad smo bili u polju.

16 Nou i danju bili su nam kao bedem u sve vrijeme dok smo bili s njima pasui stada.

17 Razmisli sada i vidi to e uiniti, jer je gotova pogibija naem gospodaru i svemu njegovu domu; a on je opak ovjek komu se ne moe nita kazati."

18 Abigajila brzo uze dvije stotine hljebova, dva mijeha vina, pet zgotovljenih ovaca, pet mjera prena ita, sto grozdova suhoga groa, dvije stotine smokovih kolaa i sve to natovari na magarce.

19 I zapovjedi svojim slugama: "Idite preda mnom, a ja u za vama." Svome muu Nabalu nije kazala nita.

20 Dok je, jaui na magarcu, silazila iza gorskog zavoja, David je sa svojim ljudima silazio nasuprot njoj, tako da se ona susrela s njima.

21 A David je upravo mislio: "Uzalud sam, dakle, zatiivao u pustinji sve to je taj ovjek imao i nita mu nije nestalo od svega to je posjedovao! Sada mi vraa zlo za dobro!

22 Neka Bog uini Davidu ovo zlo i neka mu doda drugo ako Nabalu do zore od svega to ima ostavim i ono to mokri uza zid!"

23 Kad je Abigajila ugledala Davida, brzo sjaha s magarca i pade pred Davida niice, poklonivi se do zemlje.

24 Bacivi mu se tako pred noge, ree: "Gospodaru, neka na mene padne krivica! Dopusti da slubenica tvoja progovori tvojim uima i udostoj se posluati rijei slubenice svoje!

25 Neka moj gospodar ne gleda na toga opakog ovjeka, na Nabala, jer on s pravom nosi svoje ime: zove se Luda i ludost je s njim. A ja, slubenica tvoja, nisam vidjela momaka koje je poslao moj gospodar.

26 Zato sada, gospodaru, ivoga mi Jahve, i tako iv bio ti, i tako ti Jahve koji te ouvao da ne svali na se krvnu krivicu i da ne pribavi sebi pravdu svojom rukom: neka prou kao Nabal tvoji neprijatelji i oni koji snuju zlo mome gospodaru!

27 A ovaj dar, to ga evo tvoja slubenica nosi svome gospodaru, neka se dade momcima koji idu za mojim gospodarom na njegovim putovima.

28 Oprosti slubenici svojoj njezinu krivnju! Zacijelo e Jahve osnovati trajan dom mome gospodaru, jer moj gospodar bije Jahvine bojeve i za svega tvoga ivota nee se nai zlo na tebi.

29 Ako se tko digne da te progoni i da ti radi o glavi, neka ivot moga gospodara bude pohranjen u krinji ivota kod Jahve, tvoga Boga, a ivot tvojih neprijatelja neka on baci kao iz prake.

30 I kad Jahve uini mome gospodaru svako dobro koje ti je obeao i kad te odredi da bude knezom nad Izraelom,

31 onda neka ne bude na smutnju ni na grinju savjesti mome gospodaru da je ni za to prolio krv i da je sebi pribavio pravdu svojoj rukom. I kad Jahve uini dobro mome gospodaru, sjeti se tada slubenice svoje!"

32 David odgovori Abigajili: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji te danas poslao meni u susret!

33 Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i blagoslovljena bila ti to si me danas zadrala da ne svalim na se krvnu krivicu i da ne pribavim sebi pravdu svojom rukom.

34 Ali, tako mi ivog Jahve, Boga Izraelova, koji nije dopustio da ti uinim zlo: da mi nisi tako brzo izila u susret, zaista ne bi Nabalu do jutra ostalo ni ono to uza zid mokri!"

35 Nato David primi iz njezine ruke to mu bijae donijela i ree joj: "Vrati se s mirom svojoj kui. Gle, usliao sam tvoj glas i obazreo se na tebe."

36 Kad se Abigajila vratila k Nabalu, on je upravo imao gozbu u kui, pravu kraljevsku gozbu: Nabal bijae veseo i sasvim pijan; zato mu ona ne ree nita dok nije svanulo jutro.

37 A ujutro, kad se Nabal otrijeznio, pripovjedi mu njegova ena sve to se dogodilo, a njemu obamrije srce u grudima i on osta kao da se skamenio.

38 A desetak dana poslije toga Jahve udari Nabala te umrije.

39 Kad David u da je umro Nabal, ree: "Neka je blagoslovljen Jahve, koji mi je ispravio nepravdu to mi je uini Nabal; i Jahve je ouvao svoga slugu da ne uini zla, a svalio je Nabalovu zlou na njegovu glavu!" Potom David posla poruku Abigajili da e je uzeti za enu.

40 Davidove sluge dooe k Abigajili u Karmel i rekoe joj: "David nas je poslao k tebi da te uzme sebi za enu."

41 A ona ustade, pokloni se do zemlje i ree: "Evo slubenice tvoje koja je spremna da bude robinja i da pere noge slugama svoga gospodara!"

42 Potom Abigajila brzo ustade i zajaha na magarca, a za njom poe pet njezinih dvorkinja. Tako je otila za Davidovim poslanicima i postala njegovom enom.

43 I Ahinoamom iz Jizreela bijae se oenio David i obje mu bjehu ene.

44 Jer aul bijae svoju ker Mikalu, Davidovu enu, dao Paltiju, sinu Lajia iz Galima.

Continuar Lendo