Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 4

1 U ono vrijeme skupie Filistejci vojsku protiv Izraela. Izraelci izioe pred njih da se pobiju i utaborie se kod Eben Haezera, dok su Filistejci udarili tabor kod Afeka.

2 Filistejci se svrstae u bojni red protiv Izraela i nasta estoka bitka. Izrael podlee Filistejcima: oko etiri tisue ljudi pogibe na bojitu, na otvorenu polju.

3 Kad se narod vratio u tabor, rekoe starjeine Izraelove: "Zato je Jahve dopustio da nas Filistejci danas pobijede? Poimo u ilo po Koveg saveza Jahvina neka doe u nau sredinu i spasi nas iz ruku naih neprijatelja."

4 Narod posla ljude u ilo i donesoe odande Koveg saveza Jahve nad vojskama, koji stoluje nad kerubinima; oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas, dooe kao pratioci Kovega.

5 Kad je Koveg Jahvin stigao u tabor, sav Izrael podie gromki poklik, od kojega odjeknu zemlja.

6 Filistejci ue taj gromki poklik i zapitae: "to znai taj gromki poklik u taboru Hebreja?" I shvatie da je Koveg Jahvin stigao u njihov tabor.

7 Tada Filistejce obuze strah jer su govorili: "Bog je doao u tabor!" I povikae: "Jao nama! Tako nije bilo dosad.

8 Jao nama! Tko e nas izbaviti iz ruke toga silnog Boga? To je onaj koji je udario Egipat svakojakim nevoljama.

9 Ohrabrite se i budite junaci, Filistejci, da ne postanete robovi Hebrejima kao to su oni bili robovi vama; budite junaci i borite se!"

10 Tada Filistejci zametnue bitku, Izraelci bie potueni i pobjegoe svaki u svoj ator. Poraz je bio silan, jer je trideset tisua pjeaka poginulo na izraelskoj strani.

11 I Koveg Boji bi otet, i oba sina Elijeva poginue, Hofni i Pinhas.

12 Jedan Benjaminovac otra iz bojnih redova i stie u ilo jo istoga dana, razderanih haljina i glave posute prainom.

13 Kad je stigao, Eli je sjedio na svojoj stolici, pokraj vrata, pazei na cestu, jer mu je srce strepilo za Koveg Boji. Taj dakle ovjek doe da gradu donese glas, i nasta silna vika po svem gradu.

14 Kad je Eli uo viku, upita: "Kakva je to velika vika?" ovjek se pouri i doe da obavijesti Elija. –

15 A Eliju bijae devedeset i osam godina, oi mu bijahu ukoene te nita vie nije vidio. –

16 ovjek ree Eliju: "Dolazim s bojita, danas sam utekao iz boja." Tada starac zapita: "to se dogodilo, sine?"

17 Glasnik odgovori: "Izrael je pobjegao pred Filistejcima, bio je to teak poraz za narod i jo su oba tvoja sina poginula i Koveg je Boji otet!"

18 Kad je spomenuo Koveg Boji, pade Eli sa stolice nauznak kraj vrata, slomi vrat i umrije, jer je bio star ovjek i teak. Bio je sudac u Izraelu etrdeset godina.

19 Njegova snaha, ena Pinhasova, bijae trudna i pred porodom. Kad je ula vijest da je otet Koveg Boji i da je umro njezin svekar i poginuo njezin mu, savila se i rodila jer su je najednom uhvatili trudovi.

20 Kako je bila na samrti, rekoe joj ene koje stajahu oko nje: "Budi bez brige jer si rodila sina!" Ali ona ne odgovori niti obrati misli na to.

21 Djetetu nadjenu ime Ikabod govorei: "Otila je slava od Izraela." Time je mislila na oteti Koveg Boji i na svoga svekra i svoga mua.

22 Zato ree: "Otila je slava od Izraela" jer je otet Koveg Boji.

Continuar Lendo