Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 10

1 U Samariji bijae sedamdeset Ahabovih sinova. Jehu napisa pismo i posla ga u Samariju zapovjednicima grada, starjeinama i skrbnicima Ahabove djece. Kazivae u njemu:

2 "Sada, kad vam stigne ovo pismo – vi, u kojih su sinovi vaeg gospodara, koji imate kola i konje, tvrde gradove i oruje –

3 pogledajte koji je izmeu sinova vaeg gospodara najbolji i najdostojniji, pa ga postavite na prijestolje njegova oca i borite se za dom svoga gospodara."

4 Ali se oni veoma uplaie i rekoe: "Eto, dva mu kralja nisu mogla odoljeti, kako emo mu mi odoljeti?"

5 Upravitelj dvora, zapovjednik grada, starjeine i skrbnici poruie ovo Jehuu: "Mi smo tvoje sluge, init emo sve to nam bude naredio; kraljem proglaavati neemo nikoga. ini to misli da je dobro."

6 Jehu im napisa drugo pismo i u njemu ree: "Ako ste za mene i elite me sluati, uzmite glave ljudi, sinova svoga gospodara, i potraite me sutra u ovo doba u Jizreelu." Sedamdeset je naime kraljevih sinova bilo kod uglednih graana koji su ih odgajali.

7 I kad im je stiglo ovo pismo, uzeli su kraljeve sinove i pobili ih svih sedamdeset. Njihove su glave metnuli u koare i poslali su ih njemu u Jizreel.

8 Glasnik doe i javi mu: "Donijeli su glave kraljevih sinova." On ree: "Stavite ih do sutra kod ulaznih vrata, u dvije hrpe."

9 Ujutro izie, stade i ree svomu narodu: "Vi ste pravedni! Ja sam se urotio protiv svoga gospodara i ja sam ga ubio, ali tko pobi sve ove?

10 Znajte, dakle, da nije izostala nijedna rije koju ree Jahve o obitelji Ahabovoj; nego je Jahve izvrio sve to je rekao preko sluge svoga Ilije."

11 I Jehu pobi sve koji su u Jizreelu ostali iz kue Ahabove, sve velikae njegove, pouzdanike i sveenike njegove. Nije potedio nikoga.

12 Potom usta Jehu i poe u Samariju. Kad je bio na cesti kod Bet Ekeda pastirskoga,

13 nae brau judejskog kralja Ahazje te ih upita: "Tko ste?" Oni mu odgovorie: "Mi smo braa Ahazjina, a silazimo da pozdravimo sinove kraljeve i sinove kraljiine."

14 Tada zapovjedi: "Pohvatajte ih ive!" I ive ih pohvatae i pobie ih na studencu kod Bet Ekeda, njih etrdeset i dvojicu. Nije ostavio ni jednoga od njih.

15 Otiavi odatle, nae Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio u susret. On ga pozdravi i ree mu: "Je li tvoje srce iskreno prema mome, kao to je moje prema tvome srcu?" Jonadab odgovori: "Jest." – "Ako je tako, daj mi ruku." Jonadab mu prui ruku i Jehu ga posadi kraj sebe na kola.

16 I ree mu: "Hodi sa mnom, divit e se mojoj revnosti za Jahvu." I odvede ga na svojim kolima.

17 Uao je u Samariju i poubijao sve preivjele iz obitelji Ahabove u Samariji. Sve ih je iskorijenio po rijei koju Jahve bijae rekao Iliji. <p>

18 Jehu je sakupio sav narod i rekao mu: "Ahab je malo potivao Baala; Jehu e ga vie potivati.

19 Sada mi pozovite sve proroke Baalove, sve njegove sluge i sve njegove sveenike, neka ni jedan ne izostane, jer u rtvovati veliku rtvu Baalu. Tko izostane, izgubit e ivot." Jehu je radio lukavo, da bi unitio Baalove vjernike.

20 Jehu ree: "Sazovite sveani zbor Baalu." I sazvae ga.

21 Jehu je nato poslao glasnike po svem Izraelu i doli su svi Baalovi vjernici: nije bilo ni jednoga da bi izostao. Skupili su se u Baalov hram, koji se ispunio od jednoga zida do drugoga.

22 Jehu ree uvaru haljina: "Iznesi haljine svim Baalovim vjernicima." I iznese im haljine.

23 Jehu ue u hram Baalov s Jonadabom, sinom Rekabovim, i ree Baalovim vjernicima: "Provjerite dobro da nema ovdje meu vama Jahvina sluge nego samih Baalovih vjernika."

24 I poe rtvovati klanice i paljenice. Ali je Jehu postavio vani osamdeset svojih ljudi i rekao im: "Ako koji od vas pusti da utekne i jedan od ovih ljudi to ih predajem u vae ruke, svojim e ivotom platiti njegov ivot."

25 Kad je Jehu zavrio prinos paljenice, naredi tjelesnoj strai i dvoranima: "Uite, pobijte ih! Nitko neka ne izie!" Tjelesna straa i dvorani uoe, pobie ih otricom maa i prodrijee sve do svetita Baalova hrama.

26 Iznesoe Baalov lik iz hrama i spalie ga.

27 Raskopae rtvenik Baalov, sruie i hram Baalov i pretvorie ga u jame za neist, koje su ostale do danas.

28 Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela.

29 Ali se Jehu nije okrenuo od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je zavodio Izraela, od zlatnih telaca u Betelu i Danu.

30 Jahve je rekao Jehuu: "Zato to si dobro izvrio ono to mi je po volji i to si uinio sve to sam nosio u srcu protiv kue Ahabove, tvoji e sinovi sve do etvrtoga koljena sjediti na prijestolju Izraelovu."

31 Ali Jehu nije vjerno i svim srcem svojim slijedio zakon Jahve, Boga Izraelova. Nije se odvratio od grijeha kojima je Jeroboam zavodio Izraela.

32 U ono je vrijeme Jahve poeo krnjiti zemlju izraelsku, i Hazael se tukao s Izraelcima na svom podruju,

33 od Jordana prema sunevu izlasku, u svoj zemlji Gileadu, u zemlji Gadovoj, Rubenovoj i Manaeovoj, sve od Aroera na obali Arnona, do Gileada i Baana.

34 Ostala povijest Jehuova, sve to je uinio, sva njegova djela, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

35 Poinuo je kraj svojih otaca i pokopae ga u Samariji. Joahaz, sin njegov, zakralji se mjesto njega.

36 Jehu je vladao u Samariji nad Izraelom dvadeset i osam godina.

Continuar Lendo