Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 12

1 Joau je bilo sedam godina kad se zakraljio.

2 Sedme godine Jehuova kraljevanja Joa je postao kraljem i kraljevao je etrdeset godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Sibja i bila je iz Beer ebe.

3 Joa je inio to je pravo u oima Jahve svega svog vijeka jer ga je pouavao sveenik Jojada.

4 Ali uzviica nisu sruili i narod je svejednako prinosio rtve i kad na uzviicama.

5 Joa ree sveenicima: "Sav novac od posveenih darova to se donosi u Dom Jahvin, novac koji je nekomu nametnut procjenom i novac to ga tko od svoje volje donose u Dom Jahvin

6 neka sveenici uzimaju svaki od svoga znanca i oni neka tim poprave Dom gdje god se nae koje oteenje."

7 Ali u dvadeset i treoj godini kraljevanja Joaeva sveenici nisu jo popravili Doma.

8 Tada kralj Joa pozva sveenika Jojadu i druge sveenike i ree im: "Zato ne popravljate Dom? Odsad ne smijete vie sebi uzimati novac od svojih znanaca nego ga morate dati za popravak Doma."

9 Sveenici pristadoe da ne uzimaju novac od naroda, ali ni Doma da ne popravljaju.

10 Tada sveenik Jojada uze koveg, proreza rupu na zaklopcu i stavi ga uza rtvenik, zdesna od ulaza u Dom Jahvin. Sveenici, uvari praga, stavljali su u nj sav novac sabran u Domu Jahvinu.

11 Kad bi se vidjelo da u kovegu ima mnogo novaca, doao bi kraljev tajnik s velikim sveenikom te bi prebrojili i zavezali novac koji se nalazio u Domu Jahvinu.

12 Prebrojeni novac uruivao se upraviteljima poslova oko popravka Doma Jahvina, a oni su isplaivali drvodjeljama i graditeljima koji su radili u Domu Jahvinu

13 i zidarima i klesaima kamena, i za nabavu drveta i tesanog kamena odreena za popravak Doma Jahvina, ukratko: za trokove oko popravka Doma.

14 Ali u Domu Jahvinu nisu se pravile srebrne ae, ni noevi, ni plitice, ni trube, niti bilo kakav predmet od zlata ili srebra za novac koji je darovan,

15 nego su ga davali radnicima koje su najmili za popravak Jahvina Doma.

16 Nije se traio obraun od ljudi kojima su predavali novac da ga daju radnicima, jer su oni radili savjesno.

17 Novac naknadnice i okajnice nije se unosio u Dom Jahvin, nego je pripao sveenicima.

18 Tada Hazael, aramejski kralj, poe u rat protiv Gata i osvoji ga. Zatim odlui poi protiv Jeruzalema.

19 Joa, judejski kralj, uze sve posveene darove koje su posvetili judejski kraljevi, njegovi oci: Joafat, Joram i Ahazja, sve to je sam prikazao i sve zlato koje se nalo u riznicima Doma Jahvina i kraljevskog dvora. Sve to posla Hazaelu, aramejskom kralju, i tako se ovaj udalji od Jeruzalema.

20 Ostala povijest Joaeva i sve to je uinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?

21 Njegovi asnici ustadoe i skovae zavjeru; ubie Joaa u Bet Milu kad je u nj silazio.

22 Njegovi asnici Jozakar, sin imatov, i Jozabad, sin omerov, zadae mu smrtni udarac. Pokopali su ga kraj njegovih otaca u Davidovu gradu, a njegov sin Amasja zakralji se mjesto njega.

Continuar Lendo