Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 16

1 Sedamnaeste godine vladanja Pekaha, sina Remalijina, postade judejskim kraljem Ahaz, sin Jotamov.

2 Ahazu je bilo dvadeset godina kad se zakraljio, a kraljevao je esnaest godina u Jeruzalemu, ali nije inio to je pravo u oima Jahve, Boga njegova, kao to je inio predak mu David.

3 ivio je poput izraelskih kraljeva i sam je proveo svoga sina kroz oganj po gnusnom obiaju naroda to ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.

4 Prinosio je rtve i kad po uzviicama i breuljcima i pod svakim zelenim drvetom.

5 Tada aramejski kralj Resin i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraela, pooe u rat protiv Jeruzalema. Opsjedoe ga, ali ga ne mogoe osvojiti.

6 U to vrijeme aramejski kralj Resin vrati Elat Edomcima; protjerao je Judejce iz Elata; uli su Edomci u njega i ondje su ostali do danas. –

7 Tada Ahaz uputi poslanike asirskom kralju Tiglat-Pileseru da mu kau: "Ja sam tvoj sluga i sin tvoj! Doi i izbavi me iz ruku aramejskog kralja i kralja Izraela, koji su se digli protiv mene."

8 Ahaz je uzeo srebro i zlato to se nalazilo u Domu Jahvinu i u riznicama kraljevskog dvora i sve je poslao na dar asirskom kralju.

9 I poslua ga asirski kralj: otiao je na Damask i osvojio ga. Stanovnitvo je odveo u suanjstvo u Kir, a Resina je pogubio.

10 Kralj Ahaz otiao je u Damask u susret asirskom kralju Tiglat-Pileseru. I vidio je rtvenik koji bijae u Damasku. Tada kralj Ahaz posla sveeniku Uriji mjere rtvenika, njegov nacrt i sve pojedinosti njegove grae.

11 Sveenik Urija sagradi rtvenik; sve je upute to ih je kralj Ahaz uputio iz Damaska izvrio sveenik Urija prije nego to se kralj Ahaz vratio iz Damaska.

12 Poto je kralj Ahaz stigao iz Damaska, vidio je rtvenik, priao mu i popeo se na nj.

13 Spalio je na rtveniku svoju paljenicu i svoju prinosnicu, izlio svoju ljevanicu i krvlju priesnica pokropio rtvenik.

14 A mjedeni rtvenik, koji bijae pred Jahvom, maknuo je ispred Hrama, gdje je bio izmeu novoga rtvenika i Doma Jahvina. I postavio ga je pokraj novoga rtvenika sa sjevera.

15 Kralj Ahaz zapovjedio je sveeniku Uriji: "Na velikom e rtveniku spaljivati jutarnju paljenicu i veernju prinosnicu, kraljevu paljenicu i njegovu prinosnicu, i paljenice, prinosnice i ljevanice svega naroda. Po njemu e izlijevati svu krv paljenica i klanica. A o rtveniku od mjedi jo u razmisliti."

16 Sveenik Urija uini sve to mu je naredio kralj Ahaz.

17 Kralj Ahaz skinuo je okvire s podnoja; s njih je skinuo i umivaonike. A mjedeno more skinuo je s volova koji su stajali pod njim i stavio ga na kameni pod.

18 Pred asirskim je kraljem uklonio iz Jahvina Doma Subotnji hodnik koji bijahu sagradili i vanjski kraljevski prilaz.

19 Ostala povijest Ahazova i sve to je uinio, zar to nije sve zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

20 Ahaz je poinuo sa svojim ocima i sahranjen je u Davidovu gradu. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Ezekija.

Continuar Lendo