Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 15

1 Poslije toga nabavi Abalom sebi kola i konje i pedeset ljudi koji su trali pred njim.

2 Abalom je u rano jutro stajao kraj puta koji vodi do gradskih vrata; i tko god je imao kakvu parnicu te iao kralju na sud, Abalom bi ga dozvao k sebi i pitao: "Iz kojega si grada?" A kad bi ovaj odgovorio: "Tvoj je sluga iz toga i toga Izraelova plemena",

3 tada bi mu Abalom rekao: "Vidi, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali nee nai nikoga koji bi te sasluao kod kralja."

4 Abalom bi nastavljao: "Ah, kad bi mene postavili za suca u zemlji! Svaki bi koji ima kakvu parnicu ili sud dolazio k meni i ja bih mu pribavio pravo!"

5 A kad bi mu se tko pribliio da mu se pokloni, on bi pruio ruku, privukao ga k sebi i poljubio.

6 Tako je inio Abalom svim Izraelcima koji su dolazili na sud kralju. Time je Abalom predobivao srca Izraelaca za sebe.

7 Kad su prole etiri godine, Abalom ree kralju: "Dopusti da odem u Hebron i da izvrim zavjet kojim sam se zavjetovao Jahvi.

8 Jer kad bijah u Geuru u Aramu, tvoj se sluga zavjetovao ovako: 'Ako me Jahve dovede natrag u Jeruzalem, iskazat u ast Jahvi u Hebronu.'"

9 A kralj mu odgovori: "Idi u miru!" I on krenu na put i ode u Hebron.

10 Abalom razasla tajne glasnike po svim Izraelovim plemenima i porui im: "Kad ujete zvuk roga, tada recite: Abalom je postao kralj u Hebronu."

11 A ode s Abalomom dvije stotine ljudi iz Jeruzalema; bijahu to uzvanici koji su bezazleno poli ne znajui to se sprema.

12 Abalom posla i po Gilonjanina Ahitofela, Davidova savjetnika, iz njegova grada Gilona, da pribiva prinoenju rtava. Urota je bila jaka, a mnotvo Abalomovih pristaa sve je vie raslo.

13 Tada stie Davidu glasnik te mu javi: "Srce Izraelaca priklonilo se Abalomu."

14 Tada David ree svim svojim dvoranima koji bijahu s njim u Jeruzalemu: "Ustanite! Bjeimo! Inae neemo utei od Abaloma. Pohitite brzo, da on ne bude bri i ne stigne nas, da ne obori na nas zlo i ne pobije grada otricom maa!"

15 A kraljevi dvorani odgovorie kralju: "to god odlui na gospodar kralj, evo tvojih slugu!"

16 I kralj izie pjeice sa svim svojim dvorom; ipak ostavi kralj deset inoa da uvaju palau.

17 I kralj ode pjeice sa svim narodom i zaustavi se kod posljednje kue.

18 Svi njegovi dvorani stajahu uza nj. Tada svi Kereani, svi Peleani, Itaj i svi Giani koji bijahu doli s njim iz Gata, est stotina ljudi, prooe pred kraljem.

19 Kralj upita Itaja Gianina: "Zato i ti ide s nama? Vrati se i ostani kod kralja! Ti si stranac, prognan iz svoje zemlje.

20 Juer si doao, a danas da te vodim da se potuca s nama kad ja idem kamo me srea nanese. Vrati se i odvedi svoju brau natrag sa sobom, a Jahve neka ti iskae ljubav i vjernost!"

21 Ali Itaj odgovori kralju ovako: "ivoga mi Jahve i tako mi iv bio moj gospodar kralj: gdje god bude moj gospodar kralj, bilo na smrt ili na ivot, ondje e biti i tvoj sluga!"

22 Tada David ree Itaju: "Hajde, proi!" I Itaj iz Gata proe sa svim svojim ljudima i sa svom svojom pratnjom.

23 Svi plakahu iza glasa. Kralj je stajao na potoku Kidronu i sav je narod prolazio pred njim prema pustinji.

24 Bijae ondje i Sadok i s njim svi leviti koji su nosili Koveg Boji. I oni spustie Koveg Boji kraj Ebjatara dok sav narod nije iziao iz grada.

25 Tada kralj ree Sadoku: "Odnesi Koveg Boji natrag u grad. Ako naem milost u Jahve, on e me dovesti natrag i dopustiti mi da opet vidim njega i njegovo prebivalite.

26 A ako rekne ovako: 'Nisi mi po volji!' – onda evo me, neka ini sa mnom to je dobro u njegovim oima!"

27 Jo kralj ree sveeniku Sadoku: "Hajde, ti i Ebjatar vratite se u miru u grad, i vaa dva sina s vama, tvoj sin Ahimaas i Ebjatarov sin Jonatan.

28 Evo, ja u se zadrati na ravnicama pustinje dok ne doe od vas glas da me obavijesti."

29 Nato Sadok i Ebjatar odnesoe Koveg Boji natrag u Jeruzalem i ostadoe ondje.

30 David se uspinjao na Maslinsku goru, sve plaui, pokrivene glave i bos, i sav narod koji ga je pratio iae pokrivene glave i plaui.

31 Tada javie Davidu da je i Ahitofel meu urotnicima s Abalomom. A David zavapi: "Obezumi Ahitofelove savjete, Jahve!"

32 Kad je David doao na vrh gore, ondje gdje se klanja Bogu, doe mu u susret Huaj Aranin, prijatelj Davidov, razdrte haljine i glave posute prahom.

33 David mu ree: "Ako poe sa mnom, bit e mi na teret.

34 Ali ako se vrati u grad i kae Abalomu: 'Bit u tvoj sluga, gospodaru kralju; prije sam sluio tvome ocu, a sada u sluiti tebi', moi e tada okretati Ahitofelove savjete u moju korist.

35 S tobom e biti i sveenici Sadok i Ebjatar. Sve to uje iz palae, javi sveenicima Sadoku i Ebjataru.

36 S njima su ondje i dva njihova sina, Ahimaas Sadokov i Jonatan Ebjatarov: po njima mi javljajte sve to ujete."

37 Tako se Huaj, prijatelj Davidov, vrati u grad upravo u asu kad je Abalom ulazio u Jeruzalem.

Continuar Lendo