Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 8

1 Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih te ote Gat s njegovim selima iz filistejskih ruku.

2 Porazi i Moapce i izmjeri ih uzicom polegavi ih po zemlji: dvije uzice odmjeri onih koje treba pogubiti, a jednu punu uzicu onih koje treba ostaviti na ivotu. Tako Moapci postadoe Davidovi podanici koji su mu donosili danak.

3 David je porazio i Hadadezera, Rehobova sina, sopskoga kralja, kad je iziao da proiri svoju vlast do Rijeke.

4 David zarobi od njega tisuu i sedam stotina konjanika i dvadeset tisua pjeaka; ispresijecao je petne ile svim konjima od bojnih kola; ostavio ih je samo stotinu.

5 Damaanski su Aramejci doli u pomo Hadadezeru, sopskome kralju, ali je David pobio meu Aramejcima dvadeset i dvije tisue ljudi.

6 Postavio je namjesnike u Damaanskom Aramu. Tako Aramejci postadoe Davidovi podanici i moradoe mu plaati danak. Jahve je davao pobjedu Davidu kuda je god iao.

7 David zaplijeni zlatne titove to ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem.

8 Iz Tebaha i iz Berotaja, Hadadezerovih gradova, donese kralj David silni tu.

9 Kad je uo hamatski kralj Tou da je David porazio svu Hadadezerovu vojsku,

10 poslao je svoga sina Hadorama kralju Davidu da ga pozdravi i da mu estita to je vojevao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Hadadezer bio u ratu s Touom; Hadoram donese srebrnih, zlatnih i tuanih predmeta.

11 I njih kralj David posveti Jahvi sa srebrom i zlatom to ga bijae uzeo od svih naroda koje je pokorio:

12 od Aramaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i od Amaleana te od plijena Hadadezera, Rehobova sina, kralja Sobe.

13 David stee novu slavu kad je na povratku porazio Edomce, u Slanoj dolini, osamnaest tisua njih.

14 I postavi upravitelje u Edomu, i svi Edomci postadoe podanici Davidovi. I kuda je god David iao, Jahve mu davae pobjedu.

15 David kraljevae nad svim Izraelom, inei pravo i pravicu svemu svome narodu.

16 Joab, sin Sarvijin, zapovijedae vojskom, a Joafat, sin Ahiludov, bijae ljetopisac.

17 Sadok, sin Ahitubov, i Ebjatar, sin Ahimelekov, bijahu sveenici; Seraja bijae dravni pisar;

18 Benaja, sin Jojadin, zapovijedae Kereanima i Peleanima; Davidovi sinovi bijahu namjesnici. <p>

Continuar Lendo