Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 10

1 U to vrijeme Jahve mi ree: 'Isklei dvije kamene ploe kao i prijanje pa se popni k meni na brdo; a napravi i drveni koveg.

2 Na ploe u napisati rijei koje su bile na prvim ploama to si ih razbio. A onda ih poloi u koveg.'

3 Nainih koveg od bagremovine, isklesah dvije kamene ploe kao to bijahu prve, pa se, s dvjema ploama u ruci, popeh na brdo.

4 I napisa na te ploe, kao i prije, Deset rijei koje vam je Jahve rekao na brdu, isred ognja, na dan zbora. Onda ih Jahve dade meni.

5 Okrenuh se i sioh s brda. Poloih ploe u koveg koji bijah napravio. I stadoe ondje, kako mi je Jahve naredio.

6 Od Beerota sinova Jaakanovih odoe Izraelci u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan. Sveenikom mjesto njega postade njegov sin Eleazar.

7 Odande odoe u Gudgodu; iz Gudgode u Jotbatu, u kraj bogat potocima.

8 U to vrijeme odvoji Jahve pleme Levijevo da nosi Koveg saveza Jahvina; da pred Jahvom stoji u njegovoj slubi te da u njegovo ime blagoslivlja, kako radi i danas.

9 Stoga Levi nema udjela ni batine sa svojom braom: Jahve je njegova batina, kako mu je Jahve, Bog tvoj, i rekao.

10 Na brdu sam ostao, kao i prvi put, etrdeset dana i etrdeset noi. I uslia me Jahve i taj put; nije htio da te uniti,

11 nego mi Jahve ree: 'Ustaj! Idi pred ovim narodom da uu i zaposjednu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da u im je dati.'

12 Dakle, Izraele, to od tebe trai Jahve, Bog tvoj? Samo to da se boji Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodi; da ga ljubi i slui Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom duom svojom;

13 da dri Jahvine zapovijedi i njegove zakone to ti ih danas za tvoje dobro dajem.

14 Evo, Jahvi, Bogu tvome, pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve to je na njoj.

15 Ali Jahvi samo vai oci omiljee i poslije njih izabrao je vas, potomke njihove, izmeu svih naroda, kako je i danas.

16 Srce svoje obreite; iju vie ne ukruujte!

17 Jer Jahve, Bog va, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i straan, koji nije pristran i ne da se podmititi;

18 daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridolicu, daje mu hranu i odjeu.

19 Ljubite i vi pridolicu, jer ste i sami bili pridolice u zemlji egipatskoj.

20 Boj se Jahve, Boga svojeg; njemu slui; uza nj se priljubi; njegovim imenom prisei.

21 On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe uinio velika i udesna djela to su ih vidjele tvoje oi.

22 Tvojih otaca, kad su se spustili u Egipat, bjee samo sedamdeset, a sad je Jahve, Bog tvoj, uinio te vas ima kao zvijezda na nebu.

Continuar Lendo