Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 17

1 Ne rtvuj Jahvi, Bogu svome, ni vola ni ovna koji bi na sebi imao manu ili kakvo zlo, jer bi to bilo runo pred Jahvom, Bogom tvojim.

2 Ako se u tvojoj sredini – u bilo kojem tvojem gradu to ti ga dade Jahve, Bog tvoj – nae ovjek ili ena da uini to je zlo u oima Jahve, Boga tvoga, i kri njegov Savez:

3 otiavi da iskazuje tovanje drugim bogovima te se pokloni njima, suncu, mjesecu ili bilo emu od nebeske vojske, a to sam ja zabranio,

4 i tebi se to javi i ti to uje, onda pomno istrai; i bude li istina i doista se ta grozota uinila u Izraelu,

5 onda toga ovjeka ili tu enu koji uinie takvu opainu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj da poginu.

6 Na smrt osueni neka se pogubi na iskaz dvojice ili trojice svjedoka. Na rije jednoga svjedoka ne smije se pogubiti.

7 Neka najprije svjedoci dignu ruku na nj da ga smaknu, a poslije toga neka je digne sav narod. Tako e iskorijeniti zlo iz svoje sredine.

8 Bude li ti preteko togod rasuditi: ubojstvo, sukob o pravima, kakvu ozljedu ili svau u tvome gradu, tada ustani i poi u mjesto to ga odabere Jahve, Bog tvoj.

9 Obrati se sveenicima, levitima i sucu koji bude za ono vrijeme. Njih pitaj, oni e ti rasuditi.

10 I uini onako kako ti budu kazali u mjestu koje Jahve odabere. Pazi: sve uini kako te upute.

11 Uradi prema uputi koju ti dadnu i prema presudi koju donesu. Od presude koju ti kau ne odstupaj ni desno ni lijevo.

12 Ako bi se tko drsko odupro i ne bi posluao ni sveenika koji ondje stoji da slui Jahvi, Bogu tvome, ni suca, neka se taj ovjek pogubi. Tako e iskorijeniti zlo iz Izraela,

13 a sav e se narod, kad sazna, bojati i vie se nee drsko odupirati.

14 Kad stigne u zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje; kad je zaposjedne i u njoj se nastani, pa onda kae: 'elim da nad sobom postavim kralja, kako ga imaju svi drugi narodi oko mene' –

15 tada e onoga koga Jahve, Bog tvoj, odabere, sebi postaviti za kralja. Nekoga od svoje brae postavi sebi za kralja, a ne smije postavljati nad sobom tuina koji ti nije brat.

16 Samo neka ne dri mnogo konja i ne alje naroda u Egipat da povea broj konja. Jer vam je Jahve rekao: 'Ovim se putem nikada vie ne vraajte!'

17 I neka nema mnogo ena da mu srce ne poe stranputicom; i neka sebi ne gomila srebra ni zlata!

18 A kad sjedne na kraljevsko prijestolje, neka sebi na svitak prepie ovaj Zakon od sveenika Levijevaca.

19 Neka ga dri uza se; neka ga ita sve vrijeme svoga ivota da naui bojati se Jahve, Boga svoga, drati sve rijei ovoga Zakona i vriti ove odredbe;

20 da se svojim srcem ne uzdigne iznad svoje brae i da ne skrene od ove zapovijedi ni desno ni lijevo, kako bi dugo kraljevao, on i sinovi njegovi, u Izraelu.

Continuar Lendo