Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 9

1 Sluaj, Izraele! Danas prelazi preko Jordana da sebi podvrgne narode i vee i brojnije nego to si ti; velike gradove, s utvrdama do nebesa;

2 narod velik i gorostasan poput Anakovaca, koje ve poznaje i o kojima si sluao: 'Tko da odoli Anakovcima?'

3 Znaj dakle danas da Jahve, Bog tvoj, ide pred tobom. On je vatra to prodire; on e ih oboriti, tebi ih podvrgnuti. A ti e ih onda rastjerati i ubrzo pobiti, kako ti je Jahve i rekao.

4 Poto ih otjera ispred tebe Jahve, Bog tvoj, nemoj rei u srcu svome: 'Jahve me uveo da zaposjednem ovu zemlju zbog moje pravednosti.' Naprotiv, zbog opaina onih naroda Jahve ih tjera ispred tebe.

5 Ne ide ti da zaposjedne njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i estitosti svoga srca, nego zato to Jahve, Bog tvoj, zbog opaine onih naroda tjera njih ispred tebe da tako odri rije kojom se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu.

6 Znaj, dakle, da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrde ije! <p>

7 Sjeaj se i ne zaboravljaj kako si u pustinji ljutio Jahvu, Boga svoga. Od dana kad ste izali iz zemlje egipatske do dolaska na ovo mjesto, Jahvi ste se opirali.

8 Na Horebu ste rasrdili Jahvu i Jahve je na vas tako planuo da vas je htio unititi.

9 Popeo sam se na brdo da primim kamene ploe, ploe Saveza to ga s vama sklopi Jahve. Na brdu sam ostao etrdeset dana i etrdeset noi: niti sam jeo kruha niti pio vode.

10 I dade mi Jahve dvije kamene ploe, ispisane prstom Bojim, na kojima bijahu sve rijei to vam ih je Jahve isred ognja na brdu rekao na dan zbora.

11 Kad je prolo etrdeset dana i etrdeset noi, Jahve mi dade dvije kamene ploe – ploe Saveza.

12 I ree mi Jahve: 'Ustaj! urno sii odavde, jer se pokvario narod tvoj koji si izveo iz Egipta. Brzo su zali s puta koji sam im oznaio: ve su sebi napravili livenog kumira.'

13 Jo mi ree Jahve: 'Promatrao sam taj narod. Zbilja je to narod tvrde ije!

14 Pusti me da ih unitim i njihovo ime izbriem pod nebesima, a od tebe da uinim narod i jai i brojniji nego to je ovaj!'

15 Okrenuh se i sioh niz brdo, a brdo svejednako plamtjelo u ognju. Dvije ploe Saveza bijahu mi u rukama.

16 Pogledah: zbilja ste sagrijeili protiv Jahve, Boga svoga. Salili ste sebi tele od kovine. Tako ste brzo zali s puta to vam ga Jahve bijae oznaio.

17 Pograbih dvije ploe te ih bacih od sebe objema rukama – razbih ploe pred vaim oima.

18 Onda se niice bacih pred Jahvu. etrdeset dana i etrdeset noi – kao i prije – niti sam jeo kruha niti pio vode zbog svih grijeha koje ste poinili radei zlo u oima Jahve i srdei ga.

19 Jer se bojah srdbe i gnjeva kojim je Jahve usplamtio na vas da vas zatre. Ali me i tada Jahve uslia.

20 I na Arona se Jahve silno rasrdio, htio ga unititi. Tada se zauzeh i za Arona.

21 Va grijeh, tele to bijaste nainili, uzeh i saegoh ga u vatri. U prah ga satrh i prah mu bacih u potok to tee s brda.

22 Kod Tabere, kod Mase i Kibrot Hataave srdili ste Jahvu.

23 Kad vas je Jahve slao od Kade Barnee govorei: 'Idite gore i uzmite zemlju koju sam vam dao', pobunili ste se protiv rijei Jahve, Boga svoga; u nj se niste pouzdavali niti ste sluali njegov glas.

24 Nepokorni bijaste Jahvi otkad vas poznajem.

25 Zato sam pao niice i leao pred Jahvom etrdeset dana i etrdeset noi, jer Jahve bijae rekao da e vas unititi.

26 Jahvu sam molio i rekao: 'Gospodine moj, Jahve! Ne unitavaj naroda svoga, batine svoje koju si izbavio u svojoj veliajnosti i svojom monom rukom izveo iz Egipta.

27 Sjeti se slugu svojih: Abrahama, Izaka i Jakova, a ne obaziri se na tvrdokornost ovoga naroda, na njegovu opainu, na grijeh njegov,

28 da se ne rekne u zemlji iz koje si nas izbavio: Jahve ih nije mogao uvesti u zemlju koju im je obeao, ili ih je mrzio pa ih je zato odveo da ih pomori u pustinji.

29 A oni su tvoj narod, tvoja batina, oni koje si izveo svojom velikom moi i ispruenom miicom.'

Continuar Lendo