Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 14

1 Jahve ree Mojsiju:

2 "Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, izmeu Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more.

3 Faraon e rei: 'Izraelci lutaju krajem tamo-amo; pustinja ih zatvorila.'

4 Ja u otvrdnuti faraonu srce, i on e za njima poi u potjeru. Ali ja u se proslaviti nad faraonom i svom njegovom vojskom. Tako e Egipani spoznati da sam ja Jahve." Izraelci tako uine.

5 Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao, faraon i njegovi dvorani predomislie se o narodu. "to ovo uinismo!" – rekoe. "Pustismo Izraelce i vie nam nee sluiti."

6 Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku.

7 Uze est stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu titonoe.

8 Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otili uzdignute pesnice.

9 Egipani, dakle, pou za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici.

10 Kako se faraon pribliavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviu Izraelci Jahvi:

11 "Zar nije bilo grobova u Egiptu", reknu Mojsiju, "pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu uinio to si nas izveo iz Egipta!

12 Zar ti nismo rekli ba ovo u Egiptu: Pusti nas! Sluit emo Egipane! Bolje nam je i njih sluiti nego u pustinji poginuti."

13 "Ne bojte se!" – ree Mojsije narodu. "Stojte vrsto pa ete vidjeti to e vam Jahve uiniti da vas danas spasi: Egipane koje danas vidite nikad vie neete vidjeti.

14 Jahve e se boriti za vas. Budite mirni!"

15 "Zato zapomaete prema meni?" – ree Jahve Mojsiju. "Reci Izraelcima da krenu na put.

16 A ti podigni svoj tap, isprui svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proi posred mora po suhu.

17 Ja u otvrdnuti srce Egipana, i oni e poi za njima, a ja u se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima.

18 Neka znaju Egipani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima."

19 Aneo Boji, koji je iao na elu izraelskih eta, promijeni mjesto i stupi im za lea. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za lea.

20 Smjesti se izmeu vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivae no, tako te ne mogoe jedni drugima prii cijele noi.

21 Mojsije je drao ruku ispruenu nad morem dok je Jahve svu no na stranu valjao vode jakim istonim vjetrom i more posuio. Kad su se vode razdvojile,

22 Izraelci sioe u more na osueno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.

23 Egipani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru.

24 Za jutarnje strae pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku.

25 Zakoi tokove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. "Bjeimo od Izraelaca!" – poviu Egipani, "jer Jahve se za njih bori protiv Egipana!" Tada e Jahve Mojsiju:

26 "Prui ruku nad more da se vode vrate na Egipane, na njihova kola i konjanike."

27 Mojsije prui ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipani, bjeei, jurili prema moru, Jahve ih strmoglavi usred voda.

28 Tako vode, slijevajui se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijae pola u potjeru za Izraelcima – u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.

29 A Izraelci ili suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva.

30 Tako Jahve u onaj dan izbavi Izraela iz aka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipane na morskome alu.

31 Osvjedoi se Izrael i o silnoj moi koju Jahve pokaza nad Egipanima. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju.

Continuar Lendo