Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 15

1 Tada Mojsije s Izraelcima zapjeva ovu pjesmu Jahvi u slavu: "U ast Jahvi zapjevat u, jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao.

2 Moja je snaga, moja pjesma – Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja u slaviti, on je Bog oca moga, njega u veliati.

3 Jahve je ratnik hrabar, Jahve je ime njegovo.

4 Kola faraonova i vojsku mu u more baci; cvijet njegovih titonoa More crveno proguta.

5 Valovi ih prekrie; poput kamena u morske potonue dubine.

6 Desnica tvoja, Jahve, snagom se prodii; desnica tvoja, Jahve, raskomada dumana.

7 Velianstvom svojim obara ti protivnike; puta svoj gnjev i on ih k'o slamu prodire.

8 Od daha iz tvojih nosnica vode narastoe, valovi se u bedem uzdigoe, u srcu mora dubine se stvrdnue.

9 Mislio je neprijatelj: 'Gonit u ih, stii, plijen u podijelit', dua e moja sita ga biti; trgnut u ma, unitit' ih rukom svojom.'

10 A ti dahom svojim dahnu, more se nad njima sklopi; k'o olovo potonue silnoj vodi u bezdane.

11 Tko je kao ti, Jahve meu bogovima, tko kao ti sija u svetosti, u djelima straan, divan u udima?

12 Desnicu si pruio i zemlja ih proguta!

13 Milou svojom vodio si ovaj narod, tobom otkupljen, k svetom tvom Stanu snagom si ga svojom upravio.

14 Kada to ue, prodrhtae narodi; Filistejce muke spopadoe.

15 Uas je srvao edomske glavare, trepet je obuzeo moapske knezove i tresu se svi koji ive u Kanaanu.

16 Strah i prepast na njih se obaraju; snaga tvoje ruke skamenila ih je dok narod tvoj, Jahve, ne proe, dok ne proe narod tvoj koji si otkupio.

17 Dovest e ih i posaditi na gori svoje batine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim uini Boravitem, Svetitem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim.

18 Vazda i dovijeka Jahve e kraljevati."

19 Kad su faraonovi konji, njegova kola i konjanici sali u more, Jahve je na njih povratio morske vode poto su Izraelci proli posred mora po suhu.

20 Tada Aronova sestra, proroica Mirjam, uze bubanj u ruku, a sve ene pridrue joj se s bubnjem u ruci i pleui.

21 Mirjam je zainjala pjesmu: "Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao."

22 Pokrene Mojsije Izraelce od Crvenog mora i pou na put kroz pustinju ur. Tri su dana putovali pustinjom, a vode nisu nali.

23 Dou k Mari, ali nisu mogli piti vode kod Mare jer je bila gorka. Stoga se i zove Mara.

24 Narod je mrmljao na Mojsija i govorio: "to emo piti?"

25 A on zazva Jahvu. Jahve mu pokae neko drvo. Baci on to drvo u vodu i voda postane slatka. Tu im Jahve postavi zakon i pravo i tu ih stavi u kunju.

26 Zatim ree: "Bude li zduno sluao glas Jahve, Boga svoga, vrei to je pravo u njegovim oima; bude li pruao svoje uho njegovim zapovijedima i drao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipane na vas neu putati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje."

27 Zatim stignu u Elim, gdje je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palma. Tu se, uz vodu, utabore.

Continuar Lendo