Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 2

1 Neki ovjek od Levijeva koljena ode i oeni se djevojkom Levijkom.

2 ena zae i rodi sina. Vidjevi kako je krasan, krila ga je tri mjeseca.

3 Kad ga nije mogla vie sakrivati, nabavi koaricu od papirusove trstike, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i poloi ga u trstiku na obali Rijeke.

4 Njegova sestra stane podalje da vidi to e s njime biti.

5 Faraonova ki sie k Rijeci da se kupa, dok su njezine slukinje etale uz obalu Rijeke. Opazi ona koaricu u trstici, pa poalje slukinju da je donese.

6 Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muko edo. Plakalo je. Njoj se saali na nj. "Bit e to hebrejsko dijete", ree.

7 Onda njegova sestra rekne faraonovoj keri: "Hoe li da ti potraim dojilju meu Hebrejkama da ti dijete doji?"

8 "Idi!" – odgovori joj faraonova ki. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku.

9 "Uzmi ovo dijete", rekne joj faraonova ki, "i odgoji mi ga, a ja u te plaati." Tako ena uzme dijete i othrani ga.

10 Kad je dijete odraslo, ona ga odvede faraonovoj keri, koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije, "jer sam ga", ree, "iz vode izvadila".

11 Jednog dana, kad je Mojsije ve odrastao, doe meu svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipanin tue jednoga Hebrejca – brata njegova.

12 Okrene se tamo-amo i, vidjevi da nikoga nema, ubije Egipanina i zatrpa ga u pijesak.

13 Izae on i sutradan te zatee dva Hebrejca kako se tuku. "Zato tue svoga druga?" – rekne napadau.

14 Ovaj odvrati: "Tko te postavi za starjeinu i suca naega? Kani li ubiti i mene kako si ubio onog Egipanina?" Mojsije se uplai pa e u sebi: "Tako! Ipak se saznalo."

15 Kad je faraon to douo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. Ondje sjedne kraj nekog studenca.

16 Midjanski je sveenik imao sedam keri. Dou one da zahvate vode i naliju pojila, da napoje stado svoga oca.

17 Ali dou i pastiri te ih potjeraju. Mojsije ustane, obrani ih i stado im napoji.

18 Kad su se vratile svome ocu Reuelu, on ih zapita: "Kako ste se danas tako brzo vratile?"

19 One odgovore: "Neki Egipanin obrani nas od pastira i jo nam zahvati vode i stado nam napoji."

20 "Gdje je?" – zapita on svoje keri. "Zato ste ostavile toga ovjeka? Pozovite ga na objed."

21 Mojsije pristane da ostane kod toga ovjeka. On oeni Mojsija svojom keri Siporom.

22 A kad ona rodi sina, on mu nadjene ime Geron, "jer sam", ree, "stranac u tuoj zemlji". <p>

23 Poslije mnogo vremena umre egipatski kralj. Izraelci su jo stenjali u ropstvu. Vapili su, a njihov vapaj za pomo sred ropstva uzlazio je k Bogu.

24 Bog je uo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom.

25 I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih.

Continuar Lendo