Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 25

1 Jahve ree Mojsiju:

2 "Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju ast od svakoga koji daje od srca.

3 A primajte ove darove: zlato, srebro i tu;

4 ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan;

5 uinjene ovnujske koe, pa fine koe; bagremovo drvo;

6 ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kaenje;

7 oniks i drugo drago kamenje koje e se umetnuti u opleak i naprsnik.

8 Neka mi sagrade Svetite da mogu boraviti meu njima.

9 Pri gradnji Prebivalita i svega u njemu postupi tono prema uzorku koji ti pokaem."

10 "Od bagremova drva neka naprave Koveg: dva i po lakta dug, lakat i po irok i lakat i po visok.

11 Okuj ga istim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo zavrni pojas od zlata.

12 Salij za nj etiri zlatna koluta; prikuj ih za etiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge.

13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj.

14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovega da se na njima Koveg nosi.

15 Neka motke ostanu u kolutima Kovega; neka se iz njih ne izvlae.

16 Svjedoanstvo koje u ti predati – u Koveg poloi."

17 "Pomirilite napravi takoer od istoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a iroko lakat i pol.

18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilita.

19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Privrsti ih na oba kraja Pomirilita da s njim sainjavaju jedan komad.

20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilite. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilite.

21 Stavi na Koveg Pomirilite, a u Koveg poloi ploe Svjedoanstva to u ti ih dati.

22 Tu u se ja s tobom sastajati i ozgo u ti, iznad Pomirilita – izmeu ona dva kerubina to su na Kovegu ploa Svjedoanstva – saopavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima."

23 "Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat irok, a lakat i pol visok.

24 U isto ga zlato obloi i naini mu naokolo zavrni pojas od zlata.

25 Naokolo mu naini obrub, podlanicu irok, a onda po obrubu stavi zavrni pojas od zlata.

26 Nadalje, uspravi mu etiri koluta od zlata pa mu ih privrsti na njegova etiri nona ugla.

27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da slue kao kvake motkama za noenje stola.

28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima e se stol nositi.

29 Za nj onda napravi: zdjele, varjae, vreve i pehare za izlijevanje prinosa. Naini ih od istoga zlata.

30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh."

31 "Naini svijenjak od istoga zlata. Svijenjak neka bude skovan. Njegovo podnoje, njegov stalak, njegove ae, ake i latice – sve neka bude od jednoga komada.

32 est krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka.

33 Na jednome kraku neka budu tri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama. Tako za svih est krakova to budu izbijali iz stalka svijenjaka.

34 Na samome svijenjaku neka budu etiri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama.

35 aka ispod dva kraka, sainjavajui jedan komad s njime; onda aka ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa aka ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih est krakova to iz stalka budu izbijali.

36 Njihove ake i njihovi krakovi sainjavat e jedan komad s njim – sve skovano u jednome komadu od istoga zlata.

37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda.

38 Usekai i pepeljare za njih neka su od istoga zlata.

39 Upotrijebi talenat istoga zlata za svijenjak i sav njegov pribor.

40 Pazi! Naini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan."

Continuar Lendo