Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 29

1 "Ovo je obred koji e obaviti na njima da ih posveti za moje sveenike: Uzmi jednog junca i dva ovna bez mane;

2 onda beskvasnoga kruha, beskvasnih kolaa zamijeenih u ulju i beskvasnih prevrta uljem namazanih. Napravi ih od bijeloga peninog brana.

3 Naslai ih u koaricu i u koarici prinesi ih s juncem i oba ovna."

4 "Dovedi Arona i njegove sinove k ulazu u ator sastanka i operi ih u vodi.

5 Zatim uzmi odijelo i obuci Arona u koulju; stavi na nj ogrta opleka, opleak i naprsnik i opai ga tkanicom opleka.

6 Ustakni mu mitru na glavu; na mitru stavi sveti vijenac.

7 Uzmi zatim ulja za pomazanje; izlij na njegovu glavu i pomai ga.

8 Onda dovedi njegove sinove; obuci ih u koulje;

9 opai ih u pasove i obvij im turbane. Sveenitvo neka im pripada vjenom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove!"

10 "Dovedi zatim junca pred ator sastanka, pa neka Aron i njegovi sinovi stave ruke juncu na glavu.

11 Onda pred Jahvom, na ulazu u ator sastanka, junca zakolji.

12 Uzmi juneve krvi i svojim je prstom stavi na rogove rtvenika. Ostatak krvi izlij podno rtvenika.

13 Uzmi sav loj oko droba, privjesak na jetri i oba bubrega s lojem oko njih, pa spali na rtveniku.

14 Meso od junca, njegovu kou i njegovu neist spali na vatri izvan taborita. To je rtva okajnica.

15 Poslije toga uzmi jednoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave na njegovu glavu svoje ruke.

16 Onda ovna zakolji, uhvati mu krvi i zapljusni njome rtvenik sa svih strana.

17 Isijeci zatim ovna u komade, operi mu drobinu i noge i poloi ih na njegove ostale dijelove i glavu.

18 I onda cijeloga ovna spali na rtveniku. rtva je to paljenica u ast Jahvi, miris ugodan, rtva ognjena.

19 Uzmi onda drugoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.

20 Sad ovna zakolji; uzmi mu krvi i njome namai resicu desnoga Aronova uha, resicu desnog uha njegovim sinovima, palac na njihovoj desnoj ruci pa palac na njihovoj desnoj nozi. Ostatkom krvi zapljusni rtvenik naokolo.

21 Uzmi onda krvi to je ostala na rtveniku i ulja za pomazanje i pokropi Arona i njegovo odijelo, njegove sinove i njihova odijela. Tako e biti posveen on i njegovo odijelo, njegovi sinovi i odijela njegovih sinova."

22 "Poslije toga uzmi s ovna loj, pretili rep, loj oko droba, privjesak s jetre, oba bubrega i loj oko njih; desno plee – jer je to ovan prinesen za sveeniko posveenje –

23 zatim jedan okrugli kruh, jedan kola na ulju i jednu prevrtu iz koarice beskvasnoga kruha to je pred Jahvom.

24 Sve to stavi na ruke Arona i njegovih sinova i prinesi rtvu prikaznicu pred Jahvom.

25 Uzmi ih onda s njihovih ruku i spali na rtveniku, povrh rtve paljenice, da bude Jahvi na ugodan miris. To je paljena rtva u ast Jahvi.

26 Zatim uzmi grudi ovna prinesena za Aronovo posveenje i prinesi ih kao rtvu prikaznicu pred Jahvom. Neka to bude tvoj dio.

27 Posveti grudi to su bile prinesene kao rtva prikaznica i plee to je bilo prineseno kao rtva podizanica od ovna prinesena za posveenje Arona i njegovih sinova.

28 Neka to bude pristojba Aronu i njegovim potomcima od Izraelaca za sva vremena. Ta to je ujam koji e Izraelci davati od svojih priesnica – ujam koji Jahvi pripada.

29 Aronova posveena odijela neka pripadnu njegovim sinovima poslije njega da u njima budu pomazani i posveeni.

30 Sin koji postane sveenikom mjesto njega, kad ue u ator sastanka da vri slubu u Svetitu, neka ih nosi sedam dana."

31 "Uzmi onda ovna za posveenje i skuhaj njegovo meso na posveenome mjestu.

32 Aron i njegovi sinovi neka blaguju meso od toga ovna i kruh iz koarice na ulazu u ator sastanka.

33 Neka jedu od onoga to je posluilo za njihovo oienje, da im se ruke ispune vlau i da budu posveeni. Nijedan svjetovnjak neka ne jede od toga jer je posveeno.

34 Ako bi ostalo to mesa od sveenikog posveenja ili to od onoga kruha do ujutro, spali na vatri. Ne smije se pojesti jer je posveeno."

35 "Tono tako uini Aronu i njegovim sinovima kako sam ti naredio. Posveuj ih sedam dana.

36 Svakoga dana prinesi jednoga junca kao rtvu okajnicu – za pomirenje. I prinesi rtvu okajnicu za pomirenje oltara, zatim ga pomai da bude posveen.

37 Sedam dana prinosi rtvu pomirnicu za rtvenik i posveuj ga. Tako e rtvenik postati presvet, i sve to se rtvenika dotakne bit e posveeno."

38 "A ovo treba da prinosi na rtveniku: dva janjca godinu dana stara, svaki dan bez prijekida.

39 Jedno janje rtvuj ujutro, a drugo uveer.

40 Prinesi s prvim janjetom jednu desetinu efe bijeloga brana zamijeena u etvrtini hina istupanog ulja i rtvu ljevanicu od etvrtine hina vina.

41 Drugo janje prinesi u suton. S njim prinesi rtvu prinosnicu s njezinom rtvom ljevanicom kao i izjutra – na ugodan miris, rtvu u ast Jahvi paljenu.

42 Neka to bude trajna rtva paljenica od koljena do koljena – na ulazu u ator sastanka, pred Jahvom. Tu u se ja s tobom sastajati da ti govorim.

43 I s Izraelcima u se tu sastajati, i moja e ih slava posveivati.

44 Ja u posvetiti ator sastanka i rtvenik; posvetit u Arona i njegove sinove da mi slue kao sveenici.

45 Ja u prebivati meu Izraelcima i biti njihov Bog.

46 Upoznat e oni tada da sam to ja, Jahve, Bog njihov koji ih je izbavio iz zemlje egipatske da prebivam meu njima – ja, Jahve, Bog njihov."

Continuar Lendo