Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 38

1 Od bagremova drva napravi rtvenik za rtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata irok – u etvorinu – a tri lakta visok.

2 Na njegova etiri ugla naini mu etiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloi tuem.

3 A naini i sav pribor za rtvenik: lonce, strugae, kotlie, viljuke i kadionike; sav mu je ovaj pribor nainio od tua.

4 Za rtvenik zatim naini reetku u obliku mreice od tua ispod izboine; zahvaala mu je do sredine.

5 Salije etiri koluta na etiri ugla tuane reetke da slue kao kvake za motke.

6 Motke naini od bagremova drva pa ih obloi tuem.

7 Onda provue motke kroz kolutove na objema stranama rtvenika da se na njima nosi. Napravio ga je uplja – od dasaka.

8 A zatim, od zrcala ena koje su posluivale na vratima atora sastanka, naini tuani umivaonik i tuani stalak za nj.

9 Onda naini dvorite. Na junoj strani dvorita bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge.

10 Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnoja bilo je od tua, dok su kuke na stupovima i njihove ipke bile od srebra.

11 Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnoja bilo je od tua, dok su kuke na stupovima i njihove ipke bile od srebra.

12 Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata, sa deset stupova i deset njihovih podnoja. Kuke su na stupovima i njihove ipke bile od srebra.

13 Sprijeda, s istoka, zavjese od pedeset lakata.

14 S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnoja.

15 Tako i s druge strane – dakle, na obje strane dvorinih vrata – bile su zavjese od petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnoja.

16 Sve su zavjese oko dvorita bile od prepredenog lana.

17 Podnoja za stupove bila su od tua, a kuke na stupovima i njihove ipke od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloeni. Sve ipke na dvorinim stupovima bijahu od srebra.

18 Zavjesa na dvorinim vratima – izvezena – bila je od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Dvadeset je lakata bila duga; visoka, po irini, pet lakata kao i dvorine zavjese.

19 Bila su etiri njihova stupa sa etiri podnoja od tua. Kuke na stupovima bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloeni, a njihove ipke bile su srebrne.

20 Svi koii unutar Prebivalita bili su od tua.

21 To je popis stvari za Prebivalite – Prebivalite Svjedoanstva, koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levita pod vodstvom Itamara, sina sveenika Arona.

22 Besalel, Urijev sin, iz koljena Hurova od plemena Judina napravio je sve to je Jahve Mojsiju naredio.

23 S njim je bio Oholiab, sin Ahisamakov, iz plemena Danova, rezbar, kroja i vezilac za ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.

24 Sve zlato to je utroeno u radove oko Svetita – zlato posveeno prinosom – iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset ekela u hramskim ekelima.

25 A srebro, sabrano prigodom upisivanja zajednice –

26 to jest beku po glavi, odnosno pola ekela prema hramskom ekelu, od svakoga koji je bio upisan, od dvadeset godina pa naprijed – iznosilo je: stotinu talenata i tisuu sedam stotina sedamdeset i pet ekela u hramskim ekelima. Bilo je upisanih: est stotina tri tisue i petsto pedeset.

27 Stotinu talenata srebra otilo je za salijevanje podnoja Svetitu i zavjesi: sto podnoja od sto talenata – talenat za podnoje.

28 A od tisuu sedam stotina sedamdeset i pet ekela nainio je kuke za stupove, obloio njihove vrhove i napravio ipke za njih.

29 Tu od rtve prikaznice iznosio je sedamdeset talenata i dvije tisue etiri stotine ekela.

30 Od njega je nainio: podnoja za ulaz u ator sastanka, rtvenik od tua s njegovom tuanom reetkom i sav pribor za rtvenik;

31 dalje, podnoja oko dvorita, podnoja za dvorini ulaz; sve koie za Prebivalite i sve koie oko dvorita. <p>

Continuar Lendo