Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 39

1 Od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izraeno ruho za slubu u Svetitu; naprave svetu odjeu Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju.

2 Opleak naprave od zlata, ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

3 Skuju zlatne ploice, a onda ih na niti izreu da ih vjetaki uvezu u ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.

4 Za opleak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja;

5 tkanica to je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju.

6 Kamenje oniksa optoe obrubom od zlata. Na njima su, kao to se reu peati, bila urezana imena Izraelovih sinova.

7 Njih stave na poramenice opleka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju.

8 I naprsnik izrade radovima vjetaka kao i opleak: od zlata, ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

9 Naprsnik nainie etverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj irok, a predvostruen.

10 Umetnu u nj etiri reda dragulja. Prvi red bijae od rubina, topaza i alema;

11 drugi red od smaragda, safira i ametista;

12 trei red od hijacinta, ahata i leca;

13 a etvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno.

14 Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i peati – svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena.

15 Za naprsnik naprave lanie od istoga zlata kao zasukane uzice.

16 Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutia pa privrste oba kolutia za dva gornja ugla naprsnika.

17 Sad priveu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutia to su bila privena za uglove naprsnika.

18 Druga dva kraja zasukanih uzica privrste za dva okvira. Tako ih poveu za poramenice opleka sprijeda.

19 Potom naine dva zlatna kolutia pa ih privrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema opleku.

20 Jo naprave dva zlatna kolutia te ih privrste za donji, prednji kraj poramenice opleka, pokraj mjesta gdje se vee, povrh tkanice opleka.

21 Sveu kolutie naprsnika s kolutiima opleka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom opleka i da se s opleka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio.

22 Naprave i ogrta za opleak, sav satkan od ljubiastog prediva.

23 U sredini je ogrtaa bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opiven, da se ogrta ne podere.

24 O donjem rubu ogrtaa naine ipke od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

25 A naine i zvonca od istog zlata, pa zvonca priveu meu ipke; sve naokolo donjeg ruba ogrtaa izmeu ipaka:

26 zvonce pa ipak, zvonce pa ipak okolo donjeg ruba ogrtaa za vrenje slube, kako je Jahve naredio Mojsiju.

27 Zatim od otkanog lana naine koulje Aronu i njegovim sinovima;

28 a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gae naine od prepredenog lana.

29 I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio.

30 Naine i plou, sveti vijenac, od istoga zlata i na njoj ureu natpis kako se urezuje na peatnome prstenu: "Posveen Jahvi."

31 Za nju priveu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju.

32 Tako su bili zavreni svi radovi na Prebivalitu, atoru sastanka. Izraelci su sve nainili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da naine.

33 Onda donesu Mojsiju Prebivalite, ator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove prijenice, njegove stupove i njegova podnoja;

34 pokrov od uinjenih ovnujskih koa, pokrov od finih koa, zavjesu za zaklon;

35 Koveg svjedoanstva s njegovim motkama i Pomirilitem;

36 stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove,

37 svijenjak od istoga zlata s njegovim svijeama – svijee ve u red stavljene – i sav njegov pribor i ulje za svjetlo;

38 zlatni rtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz atora;

39 rtvenik od tua s tuanom reetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;

40 zavjese za dvorite; njihove stupove i njihova podnoja, zavjesu za dvorini ulaz, njegova ueta i njihove koie – sav pribor za slubu u Prebivalitu, za ator sastanka;

41 lijepo izraeno ruho za slubu u Svetitu – svetu odjeu za sveenika Arona i odijela za sveeniku slubu njegovih sinova.

42 Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili.

43 Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovrili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.

Continuar Lendo