Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 6

1 Jahve ree Mojsiju: "Naskoro e vidjeti kako u ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit e ih da odu; pod jakom rukom sam e ih iz svoje zemlje istjerati."

2 Jo ree Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve.

3 Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El adaj. Ali njima se nisam oitovao pod svojim imenom – Jahve.

4 I sklopio sam svoj Savez s njima da u im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su ivjeli kao pridolice.

5 A sada, poto sam uo uzdisaje Izraelaca koje Egipani dre u ropstvu, sjetih se svoga Saveza.

6 Kai, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da u vas izbaviti od tereta to su vam ga Egipani nametnuli. Oslobodit u vas od ropstva u kojem vas dre; izbavit u vas udarajui jako i kanjavajui strogo.

7 Za svoj u vas narod uzeti i bit u vaim Bogom. Tada ete znati da sam vas ja, Jahve, va Bog, izbavio od egipatske tlake.

8 Dovest u vas u zemlju za koju sam se zakleo da u je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat u vam je u batinu, ja, Jahve."

9 Mojsije to kazivae Izraelcima, ali ga ne htjedoe sluati: duhovi su im bili pomueni od tekoga ropstva.

10 Onda Jahve ree Mojsiju:

11 "Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje."

12 Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu sluali, kako e me, spora u govoru, sasluati faraon!"

13 Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.

14 Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvoroenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena.

15 A sinovi imunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i aul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od imuna.

16 Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geron, Kehat i Merari. Levi je ivio sto trideset i sedam godina.

17 Sinovi su Geronovi: Libni i imi sa svojim obiteljima.

18 Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je ivio sto trideset i tri godine.

19 Merarijevi su sinovi: Mahli i Mui. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima.

20 Amram se oeni svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je ivio sto trideset i sedam godina.

21 Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri.

22 A sinovi su Uzielovi: Miael, Elsafan i Sitri.

23 Aron se oeni Eliebom, kerkom Aminadabovom, a sestrom Nahonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.

24 Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci.

25 Aronov sin Eleazar oeni se jednom Putielovom keri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima.

26 To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim etama.

27 To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. <p>

28 U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji,

29 rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu to ti kaem."

30 Mojsije se pred Jahvom ispriavao: "Spor sam ja u govoru. Kako e me faraon posluati?"

Continuar Lendo