Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 7

1 Mojsiju je Jahve odgovorio: "Vidi! Faraonu u te nametnuti kao boanstvo; tvoj brat Aron bit e tvoj prorok.

2 Ti kazuj sve to ti nareujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje.

3 Ja u uiniti da otvrdne srce faraonu i umnoit u znakove i udesa u zemlji egipatskoj.

4 Kako vas faraon nee posluati, ja u staviti svoju ruku na Egipat: strano kanjavajui, izbavit u svoje ete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje.

5 Kad pruim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada e Egipani spoznati da sam ja Jahve."

6 Mojsije i Aron posluae: kako im je Jahve naredio, upravo tako uinie.

7 Mojsiju je bilo osamdeset, a Aronu osamdeset i tri godine kad su faraonu postavili svoje zahtjeve.

8 Jo doda Jahve Mojsiju i Aronu:

9 "Kad faraon zatrai od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj tap i baci ga pred faraona, a tap e se pretvoriti u zmiju."

10 Dou Mojsije i Aron pred faraona i uine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove slubenike svoj tap, koji se pretvori u zmiju.

11 Zovne faraon mudrace i vraare. I zaista, egipatski vraari svojim vraanjem uine isto:

12 svaki baci svoj tap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov tap proguta njihove tapove.

13 Faraon bijae tvrdokorna srca: ne htjede posluati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.

14 Tada Jahve ree Mojsiju: "Faraonovo je srce okorjelo; odbija da pusti narod.

15 Ujutro poi k faraonu. Kad izae k vodi, stani preda nj na obali Rijeke. Uzmi u ruku tap to se bio u zmiju pretvorio.

16 Reci mu: 'Jahve, Bog Hebreja, poslao me k tebi s porukom da pusti moj narod da mi iskae tovanje u pustinji. Ali sve dosad ti nisi posluao.

17 Ovako Jahve poruuje: Ovim e spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! tapom koji imam u ruci mlatnut u po vodi u Rijeci i pretvorit e se u krv.

18 Ribe e u Rijeci pocrkati; Rijeka e se usmrdjeti, i grstit e se Egipanima piti vodu iz Rijeke.'"

19 Jo Jahve ree Mojsiju: "Reci Aronu da uzme svoj tap i prui svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecita, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, ak i u drvenim i kamenim posudama."

20 Mojsije i Aron uinie kako im je Jahve naredio. Podie Aron svoj tap i naoigled faraona i njegovih slubenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv.

21 Ribe u Rijeci pocrkae; Rijeka se usmrdje, tako da Egipani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijae po svoj zemlji egipatskoj.

22 Ali egipatski vraari svojim vraanjem uinie isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio posluati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.

23 Faraon se okrenu i ode u svoj dvor, ne uzimajui ni to k srcu.

24 Svi su Egipani poeli kopati oko Rijeke traei pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke.

25 Kad je prolo sedam dana kako je Jahve udario po Rijeci,

26 opet Jahve ree Mojsiju: "Poi k faraonu i reci mu: 'Ovako govori Jahve: Pusti moj narod da ode i tovanje mi iskae.

27 Ako odbije da ih pusti, svu u ti zemlju kazniti abama.

28 Rijeka e vrvjeti abama. One e izii i prodrijeti u tvoj dvor, u lonicu, u tvoju postelju, u kue tvojih slubenika i tvoga naroda, pod saeve i nave tvoje.

29 Po tebi, po tvome narodu i svim tvojim slubenicima skakat e abe.'"

Continuar Lendo