Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 11

1 Sva je zemlja imala jedan jezik i rijei iste.

2 Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiu na jednu dolinu u zemlji inearu i tu se nastane.

3 Jedan drugome ree: "Hajdemo praviti opeke te ih pei da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im sluila za buku.

4 Onda rekoe: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne rasprimo po svoj zemlji!"

5 Jahve se spusti da vidi grad i toranj to su ga gradili sinovi ovjeji.

6 Jahve ree. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poetak njihovih nastojanja. Sad im nita nee biti neostvarivo to god naume izvesti.

7 Hajde da siemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."

8 Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidae grada.

9 Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve rasprio po svoj zemlji.

10 Ovo su potomci emovi: Kad je emu bilo sto godina – dvije godine poslije Potopa – rodi mu se Arpakad.

11 Po roenju Arpakadovu em je ivio petsto godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

12 Kad je Arpakadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se elah.

13 Po roenju elahovu Arpakad je ivio etiri stotine i tri godine te mu se rodilo jo sinova i keri.

14 Kad je elahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.

15 Po roenju Eberovu elah je ivio etiri stotine i tri godine te mu se rodilo jo sinova i keri.

16 Kad su Eberu bile trideset i etiri godine, rodi mu se Peleg.

17 Po roenju Pelegovu Eber je ivio etiri stotine i trideset godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

18 Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.

19 Po roenju Reuovu Peleg je ivio dvjesta i devet godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

20 Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.

21 Po roenju Serugovu Reu je ivio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

22 Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.

23 Po roenju Nahorovu Serug je ivio dvjesta godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

24 Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.

25 Po roenju Terahovu Nahor je ivio sto i devetnaest godina te mu se rodilo jo sinova i keri.

26 Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.

27 Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.

28 Haran umrije za ivota svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.

29 Abram se i Nahor oene. Abramovoj eni bijae ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila ki Harana, oca Milke i Jiske.

30 Saraja bijae nerotkinja – nije imala poroda.

31 Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, enu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.

32 Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.

Continuar Lendo