Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 13

1 Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom enom i sa svime to je imao. I Lot bjee s njim.

2 Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.

3 Od postaje do postaje iz Negeba iao je do Betela,

4 do mjesta na kojem je bio postavio ator, izmeu Betela i Aja, gdje je prije podigao rtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.

5 I Lot, koji iae s Abramom, imae ovaca, goveda i atora,

6 tako da ih kraj ne bi izdravao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.

7 Svaa je nastajala izmeu pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Periani.

8 Zato Abram ree Lotu: "Neka ne bude svae izmeu mene i tebe, izmeu pastira mojih i tvojih – ta mi smo braa!

9 Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Krene li ti nalijevo, ja u nadesno; ako e ti nadesno, ja u nalijevo."

10 Lot podie oi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. – Bilo je to prije nego to je Jahve unitio Sodomu i Gomoru. –

11 Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.

12 Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot ivio po mjestima u dolini i razapeo svoje atore do Sodome.

13 A itelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grenici protiv Jahve.

14 Jahve ree Abramu, poto se Lot od njega rastao: "Oi svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;

15 jer svu zemlju to je moe vidjeti dat u tebi i tvome potomstvu zauvijek.

16 Potomstvo u tvoje uiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje e potomstvo moi prebrojiti.

17 Na noge! Proi zemljom uzdu i poprijeko jer u je tebi predati."

18 Abram digne atore i doe pa se naseli kod hrasta Mamre, to je u Hebronu. Ondje podigne rtvenik Jahvi.

Continuar Lendo