Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 16

1 Abramova ena Saraja nije mu raala djece. A imae ona slukinju Egipanku – zvala se Hagara.

2 I ree Saraja Abramu: "Vidi, Jahve me uinio nerotkinjom. Hajde k mojoj slukinji, moda u imati djece." Abram poslua rije Sarajinu.

3 Tako, poto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova ena Saraja uzme Hagaru, Egipanku, slukinju svoju, pa je dade svome muu Abramu za enu.

4 Ue on k Hagari te ona zae. A kad je vidjela da je zaela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu.

5 Tada ree Saraja Abramu: "Nepravda to se meni nanosi tvoja je krivnja! Prepustila sam svoju slukinju tvome zagrljaju, ali otkako opazi da je zanijela, s prezirom na me gleda. Jahve sudio i meni i tebi!"

6 Nato Abram odvrati Saraji: "Tvoja je slukinja u tvojoj ruci: kako ti se ini da je dobro, tako prema njoj postupi!" Saraja postupi prema njoj tako loe da ona od nje pobjee.

7 Aneo Jahvin nae je kod izvora u pustinji – uz vrelo to je na putu prema uru –

8 pa je zapita: "Hagaro, slukinjo Sarajina, odakle dolazi i kamo ide?" "Bjeim, evo, od svoje gospodarice Saraje", odgovori ona.

9 Nato joj aneo Jahvin ree: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!"

10 Jo joj ree aneo Jahvin: "Tvoje u potomstvo silno umnoiti; od mnotva se nee moi ni prebrojiti."

11 Dalje joj je aneo Jahvin rekao: "Gle, zanijela si i rodit e sina. Nadjeni mu ime Jimael, jer Jahve u jad tvoj.

12 On e biti kao divlje magare: ruka e se njegova dizati na svakoga i svaija ruka na njega; i pred licem sve mu brae on e stan sebi podii."

13 A Jahvu koji joj govorae nazva: "Ti si El Roi – Svevid Bog", jer – ree ona – "vidjeh Boga i nakon vienja – jo ivim!"

14 Stoga se taj zdenac zove Beer Lahaj Roi – Zdenac ivotvornog Svevida, a eno ga izmeu Kadea i Bereda.

15 Rodi Hagara Abramu sina, a Abram sinu to mu ga rodi Hagara nadjene ime Jimael.

16 Abramu je bilo osamdeset i est godina kad mu je Hagara rodila Jimaela.

Continuar Lendo