Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 22

1 Poslije tih dogaaja Bog stavi Abrahama na kunju. Zovnu ga: "Abrahame!" On odgovori: "Evo me!"

2 Bog nastavi: "Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubi, i poi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao rtvu paljenicu na brdu koje u ti pokazati."

3 Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, poto je prije nacijepao drva za rtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaio.

4 Trei dan Abraham podigne oi i opazi mjesto izdaleka.

5 Abraham onda ree slugama: "Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i djeak odosmo gore da se poklonimo, pa emo se vratiti k vama".

6 Abraham uzme drva za rtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i no. Tako pou obojica zajedno.

7 Onda Izak ree svome ocu Abrahamu: "Oe!" "Evo me, sine!" – javi se on. "Evo kremena i drva," opet e sin, "ali gdje je janje za rtvu paljenicu?"

8 "Bog e ve providjeti janje za rtvu paljenicu, sine moj!" – odgovori Abraham. I nastave put.

9 Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne rtvenik, naslae drva, svee svog sina Izaka i poloi ga po drvima na rtvenik.

10 Prui sad Abraham ruku i uzme no da zakolje svog sina.

11 Uto ga zovne s neba aneo Jahvin i povie: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" – odgovori on.

12 "Ne sputaj ruku na djeaka", ree, "niti mu to ini! Sad, evo, znam da se Boga boji, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga."

13 Podie Abraham oi i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za rtvu paljenicu mjesto svoga sina.

14 Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve provia". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina provianja."

15 Aneo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put

16 i ree: "Kunem se samim sobom, izjavljuje Jahve: Kad si to uinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina,

17 svoj u blagoslov na te izliti i uiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji e potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.

18 Budui da si posluao moju zapovijed, svi e se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom."

19 Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer ebu. U Beer ebi se Abraham nastani.

20 Poslije tih dogaaja obavijeste Abrahama: "I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu:

21 njegova prvoroenca Usa, brata mu Buza i Kemuela – oca Aramova,

22 Keseda, Haza, Pildaa, Jidlafa i Betuela."

23 Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu.

24 A i njegova sulonica, kojoj bijae ime Reuma, rodila je Tebaha, Gahama, Tahaa i Maaku.

Continuar Lendo