Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 25

1 Abraham je sebi uzeo jo jednu enu; zvala se Ketura.

2 Ona mu je rodila Zimrana, Jokana, Medana, Midjana, Jibaka i uaha.

3 A od Jokana rodili se eba i Dedan. Dedanovi su potomci: Aurci, Letuci i Leumci.

4 Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini.

5 Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka;

6 a sinovima od svojih sulonica dade Abraham samo darove i jo ih za svoga ivota razaalje po istoku – daleko od svog sina Izaka – u Istoni kraj.

7 Ovo je duljina Abrahamova ivota to ga je proivio: stotinu sedamdeset i pet godina.

8 Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi – star i pun godina – te bi pridruen svojim precima.

9 Njegovi sinovi, Izak i Jimael, sahrane ga u spilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri:

10 to je poljana to ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova ena Sara.

11 Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je ivio blizu Beer Lahaj Roja.

12 Ovo je povijest Abrahamova sina Jimaela, koga je Abrahamu rodila Sarina slukinja, Egipanka Hagara.

13 A ovo su sinovi Jimaelovi, svaki po svom imenu i po svom roenju: Jimaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,

14 Mima, Duma, Masa,

15 Hadad, Tema, Jetur, Nafi i Kedma.

16 To su Jimaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taboritima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena.

17 A ovo je duljina Jimaelova ivota: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridruen svojim precima.

18 Potomstvo mu se naselilo od Havile do ura, koji je na istok Egiptu idui prema Auru. Nastanie se nasuprot svojoj brai.

19 Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama.

20 Izaku je bilo etrdeset godina kad se oenio Rebekom, kerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.

21 Izak se obrati Jahvi za svoju enu jer je bila nerotkinja. Jahve ga uslia te njegova ena Rebeka zae.

22 No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: "Ako je tako, zato u ivjeti!" Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom.

23 I Jahve joj ree: "Dva su svijeta u utrobi tvojoj; dva e se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod e nad narodom gospodovati, stariji e sluiti mlaemu."

24 Dolo vrijeme da rodi, kad gle – blizanci u njezinoj utrobi.

25 Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrta. Stoga mu nadjenue ime Ezav.

26 Potom se pojavi njegov brat. Rukom se drao Ezavu za petu. Zato mu nadjenue ime Jakov. Izaku je bilo ezdeset godina kad su oni roeni.

27 Kad su djeaci odrasli, Ezav postane vjet lovac, ovjek pustare. Jakov je bio ovjek krotak i boravio je u atorima.

28 Izaku je Ezav bio drai jer je volio divlja, a Rebeka je vie voljela Jakova.

29 Jednom Jakov kuhae jelo. Ezav stigne s polja, gladan.

30 Ree Ezav Jakovu: "Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio." Stoga mu je ime Edom.

31 A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!"

32 Ezav ree: "Evo me skoro na smrti; to e mi prvorodstvo!"

33 Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo.

34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i orbe od soivice. Jeo je i pio, onda se digao i otiao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.

Continuar Lendo