Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 36

1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.

2 Ezav je uzeo sebi ene od kanaanskih djevojaka: Adu, ker Hetita Elona; Oholibamu, ker Ane, unuku Sibeona Horijca;

3 i Basematu, ker Jimaelovu, sestru Nebajotovu.

4 Ada Ezavu rodi Elifaza, a Basemata rodi Reuela,

5 Oholibama rodi Jeua, Jalama i Koraha. To su Ezavovi sinovi koji se rodie u zemlji kanaanskoj.

6 Ezav uzme svoje ene, svoje sinove, svoje keri, svu eljad svoga doma; svoju stoku – krupnu i sitnu; svu imovinu to ju je namakao u zemlji kanaanskoj, pa ode u zemlju seirsku, daleko od svog brata Jakova.

7 Njihov se, naime, posjed jako uveao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdravati zbog njihova blaga.

8 Tako se Ezav – Edom nazvani – naseli u brdskom kraju Seiru.

9 Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru.

10 Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove ene Ade; Reuel, sin Ezavove ene Basemate.

11 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

12 Timna je bila inoa Ezavova sina Elifaza; ona je Elifazu rodila Amaleka. To su potomci Ezavove ene Ade.

13 A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, ama i Miza. Oni su bili sinovi Ezavove ene Basemate.

14 A ovo su opet sinovi Ezavove ene Oholibame, Anine keri, unuke Sibeonove; ona je Ezavu rodila Jeua, Jalama i Koraha.

15 Ovo su rodovske glave Ezavovih potomaka. Potomci Ezavova prvoroenca Elifaza: knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,

16 knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini.

17 A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez ama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove ene Basemate.

18 A ovo su potomci Ezavove ene Oholibame: knez Jeu, knez Jalam i knez Korah. To su rodovski glavari Ezavove ene Oholibame, keri Anine.

19 To su bili sinovi Ezava-Edoma, njihovi knezovi.

20 A ovo su sinovi Seira Horijca, itelji one zemlje: Lotan, obal, Sibeon, Ana,

21 Dion, Eser i Dian. To su koljenovii Horijci, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj.

22 Lotanovi sinovi bili su: Hori i Hemam; a sestra Lotanova bila je Timna.

23 Ovo su bili sinovi obalovi: Alvan, Manahat, Ebal, efo i Onam.

24 Sinovi Sibeonovi bijahu Aja i Ana. Ana je onaj koji je naao vrua vrela u pustari dok je uvao magarad svoga oca Sibeona.

25 Ovo su bila djeca Ane: sin Dion i Anina ki Oholibama.

26 Ovo su bili sinovi Dionovi: Hemdan, Eban, Jitran i Keran.

27 Ovo su bili sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan.

28 A sinovi Dianovi bili su: Uz i Aran.

29 Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez obal, knez Sibeon, knez Ana,

30 knez Dion, knez Eser i knez Dian. To su bili knezovi Horijaca, glavar za glavarom, u zemlji seirskoj.

31 Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih.

32 Beorov sin Bela vladao je u Edomu; njegov se grad zvao Dinhaba.

33 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre.

34 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Huam iz temanske zemlje.

35 Kad je umro Huam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit.

36 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.

37 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto aul iz Rehobota na Rijeci.

38 Kad umrije aul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.

39 Kad je umro Baal Hanan, Akborov sin, vladae Hadad. Ime je njegovu gradu bilo Pai. ena mu se zvala Mehetabela. Bila je ki Matredova, iz Me Zahaba.

40 Ovo su imena Ezavovih knezova s njihovim nazivima po rodovima i smjetaju: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,

41 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

42 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar,

43 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca.

Continuar Lendo