Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 2

1 Vienje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:

2 Dogodit e se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit e postavljena vrh svih gora, uzviena iznad svih bregova. K njoj e se stjecati svi narodi,

3 nagrnut e mnoga plemena i rei: "Hajde, uziimo na Goru Jahvinu, poimo u Dom Boga Jakovljeva! On e nas nauiti svojim putovima, hodit emo stazama njegovim. Jer e iz Siona Zakon doi, iz Jeruzalema rije Jahvina."

4 On e biti sudac narodima, mnogim e sudit' plemenima, koji e maeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Nee vie narod dizat' maa protiv naroda nit' se vie uit' ratovanju.

5 Hajde, dome Jakovljev, u Jahvinoj hodimo svjetlosti!

6 Da, ti si svoj odbacio narod, dom Jakovljev, jer je pun vraeva s istoka i gatara kao Filistejci, bratime se s tuincima.

7 Zemlja mu je puna srebra i zlata i blagu mu kraja nema; zemlja mu je puna konja, kolima mu broja nema.

8 Zemlja mu je prepuna kumira i oni se klanjaju pred djelom ruku svojih, pred onim to njihovi nainie prsti.

9 Smrtnik e se poviti, ovjek sniziti; ne prataj im.

10 Ui meu peine, skrij se u prainu, pred uasom Jahvinim, pred sjajem velianstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

11 Ohol pogled bit e skren i bahatost ljudska poniena. Jahve e se uzvisiti, on jedini – u dan onaj.

12 Da, bit e to dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih, protiv sviju to se uzvisie, da ih obori;

13 protiv svih cedrova libanonskih i svih hrastova baanskih;

14 protiv svih gora uznositih i svih bregova uzdignutih;

15 protiv svake visoke tvre i svih tvrdih zidina;

16 protiv sveg brodovlja tarikog i svih brodova raskonih.

17 Oholost ljudska skrit e se i bahatost ljudska poniziti. Jahve e se uzvisiti, on jedini – u dan onaj,

18 i kumiri e netragom nestati.

19 Uite u rupe meu peinama i u spilje zemaljske pred uasom Jahvinim, pred sjajem velianstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

20 U dan onaj: bacit e svaki svoje srebro i zlatne kumire koje sebi naini da im se klanja,

21 kad utee u upljine peina i u raspukline stijena pred uasom Jahvinim, pred sjajem velianstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

22 uvajte se, dakle, ovjeka koji ima samo jedan dah u nosnicama: jer to vrijedi?

Continuar Lendo