Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 66

1 Ovako govori Jahve: "Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnoje nogama! Kakvu kuu da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivalita?

2 Ta sve je moja ruka nainila i sve je moje" – rije je Jahvina. "Ali na koga svoj pogled svraam? Na siromaha i ovjeka duha ponizna koji od moje rijei dre.

3 Ima ih koji kolju bika, ali i ljude ubijaju; rtvuju ovcu, ali i psu vrat lome. Netko prinosi rtvu, ali i krv svinjsku; prinose kad, ali aste i kipove. Kao to oni izabrae svoje putove i dui im se mile gnusobe njihove,

4 tako u i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene, pustit u na njih ono ega se plae. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne poslua, nego su inili to je zlo u oima mojim, izabrali ono to mi nije po volji."

5 Posluajte rije Jahvinu, vi koji od njegove rijei drete. "Govore braa vaa koja na vas mrze i odbacuju vas radi moga imena: 'Neka se proslavi Jahve, pa da radost vau vidimo.' Ali oni e biti postieni."

6 uj! Buka iz grada, glas iz Hrama! Glas je to Jahve koji uzvraa svojim neprijateljima.

7 Prije neg' bolove outje, eto je rodila. Prije neg' trudove osjeti, porodi djeaka.

8 Tko je takvo to uo, tko je takvo to vidio? Moe li se zemlja u jednom danu napuiti? Moe li se narod odjednom roditi? A tek to je osjetila trudove, Sionka rodi sinove!

9 "Zar bih ja otvorio krilo materino a da ono ne rodi?" – govori Jahve. "Zar bih ja, koji dajem raanje, zatvorio maternicu?" – kae Bog tvoj.

10 Veselite se s Jeruzalemom, kliite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime svi koji ste nad njim tugovali!

11 Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove da se nasiete i nasladite na grudima krepine njegove.

12 Jer ovako govori Jahve: "Evo, mir u na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenad u njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima.

13 Kao to mati tjei sina, tako u i ja vas utjeiti – utjeit ete se u Jeruzalemu."

14 Kad to vidite, srce e vam se radovati i procvast e vam kosti k'o mlada trava. Oitovat e se ruka Jahvina na njegovim slugama i gnjev nad neprijateljima njegovim.

15 Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem – bojna su mu kola poput vihora – da u jarosti gnjev svoj iskali i prijetnje svoje u ognju arkome.

16 Da, sudit e Jahve ognjem i maem svakom smrtniku: pobijenih Jahvinih mnotvo e biti.

17 Oni koji se posveuju i iste u vrtovima iza onog jednog u sredini, koji jedu svinjetinu, neisto i mieve – svi e zajedno izginuti, rije je Jahvina.

18 Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. "Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni e doi i vidjeti moju Slavu!

19 Postavit u im znak i poslat u preivjele od njih k narodima u Tari, Put, Lud, Moek, Ro, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu uli glasa o meni ni vidjeli moje Slave – i oni e navijetati Slavu moju narodima.

20 I dovest e svu vau brau izmeu svih naroda kao prinos Jahvi – na konjima, na bojnim kolima, nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na Svetu goru svoju u Jeruzalemu" – govori Jahve – "kao to sinovi Izraelovi prinose prinos u istim posudama u Domu Jahvinu.

21 I uzet u sebi izmeu njih sveenike, levite" – govori Jahve.

22 "Jer, kao to e nova nebesa i zemlja nova, koju u stvoriti, trajati preda mnom" – rije je Jahvina – "tako e vam ime i potomstvo trajati.

23 Od mlaaka do mlaaka, od subote do subote, dolazit e svi ljudi da se poklone pred licem mojim" – govori Jahve.

24 Izlazei, gledat u trupla ljudi koji se od mene odmetnue: crv njihov nee umrijeti i njihov se oganj nee ugasiti – bit e na gadost svim ljudima.

Continuar Lendo