Connect with us

Bíblia CROAT

Jeremias 21

1 Rije koju Jahve uputi Jeremiji kad kralj Sidkija posla k njemu Pahura, sina Malkijina, i sveenika Sefaniju, sina Maasejina, s porukom:

2 "Hajde, upitaj Jahvu za nas, jer je Nabukodonozor, kralj babilonski, zavojtio na nas; moda e Jahve opet uiniti s nama udo, pa e se neprijatelj povui pred nama."

3 Jeremija im ree: "Ovako recite Sidkiji:

4 Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: 'Povui u oruje koje je u vaim rukama, kojim se borite protiv kralja babilonskoga i Kaldejaca to vas napadaju izvan zidina, i skupiti ga usred ovoga grada.

5 I sam u se boriti protiv vas ispruenom rukom i snanom miicom, u srdbi i gnjevu i velikoj jarosti.

6 I stranom kugom udarit u stanovnike ovoga grada, ljude i ivotinje, i pomrijet e.

7 Poslije toga u – rije je Jahvina – Sidkiju, kralja judejskoga, i njegove sluge i narod, i sve one koji preostadoe u tom gradu nakon poasti, maa i gladi, predati u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, u ruke njihovih neprijatelja i u ruke onih koji im rade o glavi; on e ih sasjei otricom maa bez samilosti, bez milosra i bez smilovanja.'

8 A ovom narodu reci: 'Ovako govori Jahve: Evo stavljam pred vas put ivota i put smrti.

9 Tko ostane u ovom gradu, poginut e od maa, gladi i kuge. A tko izae, te se preda Kaldejcima koji vas opsjedaju, spasit e ivot – ivot e mu ostati kao plijen.

10 Jer, okrenuh lice svoje ovomu gradu na zlo, a ne na dobro – rije je Jahvina – i bit e izruen u ruke kralja babilonskoga, i on e ga vatrom spaliti.'"

11 Kraljevskom domu Judeje. ujte rije Jahvinu,

12 dome Davidov! Ovako govori Jahve: "Svako jutro sudite pravedno, izbavite potlaene iz ruku tlaitelja, ili e moj gnjev planut' poput vatre, raspalit' se neugasivo zbog vaih opaina.

13 Evo me protiv tebe koji stanuje na Peini dolinskoj – rije je Jahvina – protiv vas koji kaete: 'Tko moe na nas navaliti, tko u nae nastambe prodrijeti?'

14 Al' ja u vam platiti prema plodu djela vaih – rije je Jahvina. – Oganj u podmetnuti umi njegovoj i prodrijet e sve oko nje!"

Continuar Lendo