Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 42

1 A Job ovako odgovori Jahvi:

2 "Ja znadem, mo je tvoja bezgranina: to god naumi, to izvesti moe.

3 Tko je taj koji rijeima bezumnim zamrauje boanski promisao? Govorah stoga, ali ne razumjeh, o udesima meni neshvatljivim.

4 O, posluaj me, pusti me da zborim: ja u te pitat', a ti me poui.

5 Po uvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oi moje vidjee.

6 Sve rijei svoje zato ja poriem i kajem se u prahu i pepelu."

7 Kada Jahve izgovori Jobu ove rijei, ree on Elifazu Temancu: "Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job.

8 Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i poite k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit e se za vas. Imat u obzira prema njemu i neu vam uiniti nita naao zato to niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job."

9 Tada odoe Elifaz iz Temana, Bildad iz uaha i Sofar iz Naamata i uinie kako im je Jahve zapovjedio. I Jahve se obazre na Joba.

10 I Jahve vrati Joba u prijanje stanje jer se zaloio za svoje prijatelje, pa mu jo udvostrui ono to je posjedovao.

11 Tad se vratie Jobu sva njegova braa, i sve njegove sestre, i svi prijanji znanci te su jeli s njim kruh u njegovoj kui, alei ga i tjeei zbog svih nevolja to ih Jahve bijae na nj poslao. Svaki mu darova po jedan srebrnik i po jedan zlatan prsten.

12 Jahve blagoslovi novo Jobovo stanje jo vie negoli prijanje. Blago mu je brojilo etrnaest tisua ovaca, est tisua deva, tisuu jarmova volova i tisuu magarica.

13 Imao je sedam sinova i tri keri.

14 Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kasija, a treoj Keren-Hapuk.

15 U svem onom kraju ne bijae ena tako lijepih kao Jobove keri. I otac im dade jednaku batinu kao i njihovoj brai.

16 Poslije toga Job doivje dob od sto etrdeset godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do etvrtog koljena. Potom umrije Job, star, nauivi se ivota.

Continuar Lendo