Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 1

1 Kad ve mnogi poduzee sastaviti izvjee o dogaajima koji se ispunie meu nama –

2 kako nam to predadoe oni koji od poetka bijahu oevici i sluge Rijei –

3 poto sam sve, od poetka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati

4 da se tako osvjedoi o pouzdanosti svega u emu si pouen.

5 U dane Heroda, kralja judejskoga, bijae neki sveenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. ena mu bijae od keri Aronovih, a ime joj Elizabeta.

6 Oboje bijahu pravedni pred Bogom: ivjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.

7 No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijae nerotkinja, a oboje ve poodmakle dobi.

8 Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao sveeniku slubu pred Bogom,

9 drijebom ga zapade po bogoslunom obiaju da ue u Svetite Gospodnje i prinese kad.

10 Za vrijeme kaenice sve je ono mnotvo naroda vani molilo.

11 A njemu se ukaza aneo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga rtvenika.

12 Ugledavi ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade.

13 No aneo mu ree: "Ne boj se, Zaharija! Usliana ti je molitva: ena e ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut e mu ime Ivan.

14 Bit e ti radost i veselje i roenje e njegovo mnoge obradovati.

15 Bit e doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pia nee piti. Duha Svetoga bit e pun ve od majine utrobe.

16 Mnoge e sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu.

17 Ii e pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan."

18 Nato Zaharija ree anelu: "Po emu u ja to razaznati. Ta star sam i ena mi poodmakle dobi."

19 Aneo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku.

20 I evo, budui da nisi povjerovao mojim rijeima, koje e se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet e i nee moi govoriti do dana dok se to ne zbude."

21 Narod je iekivao Zahariju i udio se to se toliko zadrao u Svetitu.

22 Kad je napokon izaao, nije im mogao nita rei pa zakljuie da je u Svetitu imao vienje. Nastojao im se dodue izraziti znakovima, ali osta nijem.

23 Kad se navrie dani njegove slube, otie kui.

24 Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova ena. Krila se pet mjeseci govorei:

25 "Evo, to mi je uinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu meu ljudima."

26 U estome mjesecu posla Bog anela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret

27 k djevici zaruenoj s muem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

28 Aneo ue k njoj i ree: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!"

29 Na tu se rije ona smete i stade razmiljati kakav bi to bio pozdrav.

30 No aneo joj ree: "Ne boj se, Marijo! Ta nala si milost u Boga.

31 Evo, zaet e i roditi sina i nadjenut e mu ime Isus.

32 On e biti velik i zvat e se Sin Svevinjega. Njemu e Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,

33 i kraljevat e nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu nee biti kraja."

34 Nato e Marija anelu: "Kako e to biti kad ja mua ne poznajem?"

35 Aneo joj odgovori: "Duh Sveti sii e na te i sila e te Svevinjega osjeniti. Zato e to edo i biti sveto, Sin Boji.

36 A evo tvoje roakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zae sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je ve esti mjesec.

37 Ta Bogu nita nije nemogue!"

38 Nato Marija ree: "Evo slubenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj rijei!" I aneo otie od nje.

39 Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.

40 Ue u Zaharijinu kuu i pozdravi Elizabetu.

41 im Elizabeta zau Marijin pozdrav, zaigra joj edo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga

42 i povika iz svega glasa: "Blagoslovljena ti meu enama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

43 Ta otkuda meni da mi doe majka Gospodina mojega?

44 Gledaj samo! Tek to mi do uiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti edo u utrobi.

45 Blaena ti to povjerova da e se ispuniti to ti je reeno od Gospodina!"

46 Tada Marija ree: "Velia dua moja Gospodina,

47 klike duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

48 to pogleda na neznatnost slubenice svoje: odsad e me, evo, svi narataji zvati blaenom.

49 Jer velika mi djela uini Svesilni, sveto je ime njegovo!

50 Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima to se njega boje.

51 Iskaza snagu miice svoje, raspri oholice umiljene.

52 Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

53 Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.

54 Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obea ocima naim:

55 spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka."

56 Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kui.

57 Elizabeti se meutim navrilo vrijeme da rodi. I porodi sina.

58 Kad su njezini susjedi i roaci uli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.

59 Osmoga se dana okupe da obreu djeaka. Htjedoe ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija,

60 no mati se njegova usprotivi: "Nipoto, nego zvat e se Ivan!"

61 Rekoe joj na to: "Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao."

62 Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom eli prozvati.

63 On zaiska ploicu i napisa "Ivan mu je ime!" Svi se zaude,

64 a njemu se umah otvorie usta i jezik te progovori blagoslivljajui Boga.

65 Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglaavali svi ti dogaaji.

66 I koji su god uli, razmiljahu o tome pitajui se: "to li e biti od ovoga djeteta?" Uistinu, ruka Gospodnja bijae s njime.

67 A Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati: to pohodi i otkupi narod svoj!

69 Podie nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega,

70 kao to obea na usta svetih proroka svojih odvijeka:

71 spasiti nas od neprijatelja naih i od ruke sviju koji nas mrze;

72 iskazati dobrotu ocima naim i sjetiti se svetog Saveza svojega,

73 zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu naemu: da e nam dati

74 te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, sluimo bez straha

75 u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje.

76 A ti, dijete, prorok e se Svevinjega zvati jer e ii pred Gospodinom da mu pripravi putove,

77 da prui spoznaju spasenja narodu njegovu po otputenju grijeha njihovih,

78 darom premilosrdnog srca Boga naega po kojem e nas pohoditi Mlado sunce s visine

79 da obasja one to sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge nae na put mira."

80 Djeak je meutim rastao i duhom jaao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Continuar Lendo