Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 12

1 Kad se uto skupilo mnotvo, tisue i tisue, te su jedni druge gazili, poe Isus govoriti najprije svojim uenicima: "uvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.

2 Nita nije skriveno to se nee otkriti ni tajno to se nee saznati.

3 Naprotiv, sve to u tami rekoste, na svjetlu e se uti; i to ste po skrovitima u uho aptali, propovijedat e se po krovovima."

4 "A kaem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju vie to uiniti.

5 Pokazat u vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji poto ubije, ima mo baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!

6 Ne prodaje li se pet vrapia za dva novia? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja.

7 A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!"

8 "A kaem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin ovjeji priznat e se njegovim pred anelima Bojim.

9 A tko mene zanijee pred ljudima, bit e zanijekan pred anelima Bojim."

10 "I tko god rekne rije na Sina ovjejega, oprostit e mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, nee mu se oprostiti."

11 "Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ete se ili ime braniti, to li rei!

12 Ta Duh Sveti pouit e vas u taj as to valja rei."

13 Tada mu netko iz mnotva ree: "Uitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom batinu."

14 Nato mu on ree: "ovjee, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?"

15 I dometnu im: "Klonite se i uvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, ivot mu nije u onom to posjeduje."

16 Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu ovjeku obilno urodi zemlja

17 pa u sebi razmiljae: 'to da uinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.'

18 I ree: 'Evo to u uiniti! Sruit u svoje itnice i podignuti vee pa u ondje zgrnuti sve ito i dobra svoja.

19 Tada u rei dui svojoj: duo, evo ima u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Poivaj, jedi, pij, uivaj!'

20 Ali Bog mu ree: 'Bezumnie! Ve noas dua e se tvoja zaiskati od tebe! A to si pripravio, ije e biti?'

21 Tako biva s onim koji sebi zgre blago, a ne bogati se u Bogu."

22 Zatim ree svojim uenicima: "Zato vam kaem: ne budite zabrinuti za ivot: to ete jesti; ni za tijelo: u to ete se obui.

23 Ta ivot je vredniji od jela i tijelo od odijela.

24 Promotrite gavrane! Ne siju niti anju, nemaju spremita ni itnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica!

25 A tko od vas zabrinutou moe svojemu stasu dodati lakat?

26 Ako dakle ni ono najmanje ne moete, to ste onda za ostalo zabrinuti?

27 Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kaem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.

28 Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u pe baca Bog tako odijeva, koliko li e vie vas, malovjerni!"

29 "Zato i vi: ne traite to ete jesti, to piti. Ne uznemirujte se!

30 Ta sve to trae pogani ovoga svijeta. Otac va zna da vam je sve to potrebno.

31 Nego, traite kraljevstvo njegovo, a to e vam se nadodati!"

32 "Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vaemu dati vam Kraljevstvo."

33 "Prodajte to god imate i dajte za milostinju! Nainite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne pribliava i gdje moljac ne rastae.

34 Doista, gdje vam je blago, ondje e vam i srce biti."

35 "Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene,

36 a vi slini ljudima to ekaju gospodara kad se vraa sa svadbe da mu odmah otvore im stigne i pokuca.

37 Blago onim slugama koje gospodar, kada doe, nae budne! Zaista, kaem vam, pripasat e se, posaditi ih za stol pa e pristupiti i posluivati ih.

38 Pa doe li o drugoj ili o treoj strai i nae ih tako, blago njima!"

39 "A ovo znajte: kad bi domain znao u koji as kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kue.

40 I vi budite pripravni jer u as kad i ne mislite Sin ovjeji dolazi."

41 Nato e Petar: "Gospodine, govori li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?"

42 Ree Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj to e ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok?

43 Blago onome sluzi kojega gospodar kada doe, nae da tako radi.

44 Uistinu, kaem vam, postavit e ga nad svim imanjem svojim."

45 "No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit e gospodar moj' pa stane tui sluge i slukinje, jesti, piti i opijati se,

46 doi e gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u as u koji i ne sluti; rasjei e ga i dodijeliti mu udes meu nevjernicima."

47 "I onaj sluga to je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije uinio po volji njegovoj, dobit e mnogo udaraca.

48 A onaj koji nije znao, ali je uinio to zasluuje udarce, dobit e malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega e se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, vie e se od njega iskati."

49 "Oganj dooh baciti na zemlju pa to hou ako je ve planuo!

50 Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvri!"

51 "Mislite li da sam doao mir dati na zemlji? Nipoto, kaem vam, nego razdjeljenje.

52 Ta bit e odsada petorica u jednoj kui razdijeljena: razdijelit e se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice –

53 otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv keri i ki protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve."

54 Zatim je govorio mnotvu: "Kad opazite da se oblak die na zapadu, odmah kaete: 'Kia e!' I bude tako.

55 Kad zapue junjak, kaete: 'Bit e vruine!' I bude.

56 Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuujete?"

57 "Zato sami od sebe ne sudite to je pravo?

58 Kad s protivnikom ide glavaru, na putu sve uloi da ga se oslobodi pa te ne odvue k sucu. Sudac e te predati izvritelju, a izvritelj baciti u tamnicu.

59 Kaem ti: nee izii odande dok ne isplati do posljednjega novia."

Continuar Lendo