Connect with us

Bíblia CROAT

Lucas 20

1 Jednog dana dok je nauavao narod u Hramu i navijetao evanelje, isprijee se glavari sveeniki i pismoznanci sa starjeinama

2 pa mu dobace: "Reci nam kojom vlau to ini ili tko ti dade tu vlast?"

3 On odgovori: "Upitat u i ja vas. Recite mi:

4 krst Ivanov bijae li od Neba ili od ljudi?"

5 A oni smiljahu meu sobom: "Reknemo li 'od Neba', odvratit e 'Zato mu ne povjerovaste?'

6 A reknemo li 'od ljudi', sav e nas narod kamenovati. Ta uvjeren je da je Ivan prorok."

7 I odgovore da ne znaju odakle.

8 I Isus ree njima: "Ni ja vama neu kazati kojom vlau ovo inim."

9 Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "ovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme."

10 "Kada doe doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradskoga. No vinogradari ga istukoe i otposlae praznih ruku.

11 Nato on posla drugoga slugu. Ali oni i toga istukoe, izruie i otposlae praznih ruku.

12 Posla i treega. A oni i njega izranie i izbacie."

13 "Nato ree gospodar vinograda: 'to da uinim? Poslat u im sina svoga ljubljenoga. Njega e valjda potovati.'

14 Ali kada ga vinogradari ugledaju, stanu meu sobom umovati: 'Ovo je batinik. Ubijmo ga da batina bude naa.'

15 Izbacie ga iz vinograda i ubie." "to e dakle uiniti s njima gospodar vinograda?

16 Doi e i pogubiti te vinogradare i dati vinograd drugima." Koji ga sluahu rekoe: "Boe sauvaj!"

17 A on ih oinu pogledom i ree: "A to ono pie: Kamen to ga odbacie graditelji postade kamen zaglavni?

18 Tko god padne na taj kamen, smrskat e se, a na koga on padne, satrt e ga."

19 Pismoznanci i glavari sveeniki gledahu da istog asa stave ruke na nj, ali se pobojae naroda. Dobro razumjee da o njima kaza tu prispodobu.

20 Vrebajui na nj, poslae uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u rijei pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj.

21 Upitae ga dakle: "Uitelju, znamo da pravo zbori i nauava te nisi pristran, nego po istini ui putu Bojem.

22 Je li nam doputeno dati porez caru ili nije?"

23 Proniui njihovu lukavost, ree im:

24 "Pokaite mi denar." "iju ima sliku i natpis?"

25 A oni e: "Carevu." On im ree: "Stoga dajte caru carevo, a Bogu Boje."

26 I ne mogoe ga uhvatiti u rijei pred narodom, nego umuknue zadivljeni njegovim odgovorom.

27 Pristupe mu neki od saduceja, koji nijeu uskrsnue. Upitae ga:

28 "Uitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece iji brat koji imae enu, neka njegov brat uzme tu enu te podigne porod bratu svomu.

29 Bijae tako sedmero brae. Prvi se oeni i umrije bez djece.

30 Drugi uze njegovu enu,

31 onda trei; i tako redom sva sedmorica pomrijee ne ostavivi djece.

32 Naposljetku umrije i ena.

33 Kojemu e dakle od njih ta ena pripasti o uskrsnuu? Jer sedmorica su je imala za enu."

34 Ree im Isus: "Djeca se ovog svijeta ene i udaju.

35 No oni koji se naoe dostojni onog svijeta i uskrsnua od mrtvih niti se ene niti udaju.

36 Zaista, ni umrijeti vie ne mogu: anelima su jednaki i sinovi su Boji jer su sinovi uskrsnua."

37 "A da mrtvi ustaju, naznai i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim.

38 A nije on Bog mrtvih, nego ivih. Ta svi njemu ive!"

39 Neki pismoznanci primijete: "Uitelju! Dobro si rekao!"

40 I nisu se vie usuivali upitati ga bilo to.

41 A on im ree: "Kako kau da je Krist sin Davidov?

42 Ta sam David veli u Knjizi psalama: Ree Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna

43 dok ne poloim neprijatelje tvoje za podnoje nogama tvojim!'

44 David ga dakle naziva Gospodinom. Kako mu je onda sin?"

45 I pred svim narodom ree svojim uenicima:

46 "uvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i proelja na gozbama,

47 prodiru kue udovike, jo pod izlikom dugih molitava. Stii e ih to otrija osuda."

Continuar Lendo