Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 106

1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova!

2 Tko e izre' djela moi Jahvine, tko li mu iskazat' sve pohvale?

3 Blaeni to dre naredbe njegove i ine pravo u svako doba!

4 Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim

5 da uivam sreu izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se batinom ponosim.

6 Zgrijeismo kao oci nai, inismo bezakonje, bezbono radismo.

7 Oci nai u Egiptu, nehajni za udesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, ve na Svevinjeg digoe se na Crvenom moru.

8 Al' on ih izbavi rad' imena svoga da pokae silu svoju.

9 Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed vala kao kroz pustinju.

10 Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dumana.

11 I prekrie vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih.

12 Vjerovahu rijeima njegovim i hvale mu pjevahu.

13 Zaboravie brzo djela njegova, ne uzdae se u volju njegovu.

14 Pohlepi se dae u pustinji, iskuavahu Boga u samoi.

15 I dade im to iskahu, al' u due njine on groznicu posla.

16 Zavidjee tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Jahve.

17 Otvori se zemlja, Datana prodrije, Abiramovo pokri mnotvo.

18 Oganj pade na sve mnotvo njino i zlotvore plamen saga.

19 Nainie tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu.

20 Zamijenie Slavu svoju likom bika to prodire travu.

21 Zaboravie Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja inei

22 i udesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru.

23 Ve namisli da ih satre, al' Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdbu mu odvrati, te ih ne uniti.

24 Prezree oni zemlju eljkovanu ne vjeruju' njegovoj rijei.

25 Mrmljahu pod atorima svojim, ne posluae glasa Jahvina.

26 Zakle se tada podignutom rukom: sve e ih pokosit' u pustinji,

27 potomstvo njino me' narode razbacat', njih razasut' po zemljama.

28 Posvetie se Baal Peoru i jedoe rtve bogova mrtvih.

29 Razjarie ga nedjelima svojim, i on na njih poast baci.

30 Al' se Pinhas die, sud izvri i poasti nesta tada.

31 U zasluge to mu ue u sva pokoljenja dovijeka.

32 Razjarie ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih,

33 jer mu duh ve ogorie, nesmotrenu rije izusti.

34 I ne istrijebie naroda za koje im Jahve bjee naredio.

35 S poganima mijeahu se, nauie djela njina.

36 tovahu likove njihove, koji im postae zamka.

37 rtvovahu sinove svoje i svoje keri zlodusima.

38 Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i keri svojih, koje rtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bjee krvlju okaljana,

39 djelima se svojim uprljae, uinie preljub svojim nedjelima.

40 Na svoj narod Jahve srdbom planu, zgadi mu se njegova batina.

41 Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini.

42 Muili ih neprijatelji i tlaili rukom svojom.

43 Preesto ih izbavljae, al' ga razjarie naumima svojim: pokoeni bjehu za bezakonja svoja.

44 On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve zau

45 i sjeti se svog Saveza s njima, saali se na njih u velikom milosru svome.

46 Uini da nau milost u onih to ih bjehu zarobili.

47 Spasi nas, Jahve, Boe na, i saberi nas od bezbonih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo.

48 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kae: "Amen! Aleluja!"

Continuar Lendo