Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 22

1 Zborovoi. Po napjevu "Kouta u zoru". Psalam. Davidov.

2 Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio? Daleko si od ridanja moga.

3 Boe moj, viem danju, al'ne odvraa; nou vapijem i nema mi poinka.

4 A ipak, ti u Svetitu prebiva, Nado Izraelova!

5 U tebe se oevi nai uzdae, uzdae se, i ti ih izbavi;

6 k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

7 A ja, crv sam, a ne ovjek, ruglo ljudi i naroda prezir.

8 Koji me vode, podruguju se meni, razvlae usne, mau glavom:

9 "U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!"

10 Iz krila majina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.

11 Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majina ti si Bog moj.

12 Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne.

13 Opkolie me junci mnogobrojni, baanski bikovi okruie mene.

14 drijela svoja razvaljuju na me k'o lav koji plijen kida i rie.

15 Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasue; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim.

16 Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.

17 Opkolio me opor pasa, rulje me zloinake okruile. Probodoe mi ruke i noge,

18 sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me.

19 Haljine moje dijele meu sobom i kocku bacaju za odjeu moju.

20 Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomo!

21 Duu moju istrgni mau, iz apa pasjih ivot moj.

22 Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi duu od rogova bivoljih!

23 A sada, brai u svojoj navijetat' ime tvoje, hvalit u te usred zbora.

24 "Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!

25 Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je uo."

26 Zato u te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvrit' zavjete.

27 Siromasi e jesti i nasitit e se, hvalit e Jahvu koji trae njega: nek' ivi srce vae dovijeka!

28 Spomenut e se i Jahvi se vratit' svi krajevi zemlje; pred njim e nice pasti sve obitelji pogana.

29 Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima.

30 Njemu e se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja e dua za njega ivjeti,

31 njemu e sluiti potomstvo moje. O Gospodu e se pripovijedat'

32 slijedeem koljenu, o njegovoj pravdi navijetati narodu buduem: "Ovo uini Jahve!"

Continuar Lendo