Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 25

1 Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdiem duu svoju, $BET

2 u tebe se uzdam, Boe moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dumani! $GIMEL

3 Koji se u tebe uzdaju, postidjet se nee: postidjet e se koji se lako iznevjere. $DALET

4 Pokai mi, Jahve, svoje putove, naui me svojim stazama! $HE

5 Istinom me svojom vodi i poui me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN

6 Spomeni se, Jahve, svoje njenosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET

7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, o Jahve! $TET

8 Jahve je sama dobrota i pravednost: grenike on na put privodi. $JOD

9 On ponizne u pravdi vodi i ui malene putu svome. $KAF

10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji uva Savez njegov i propise. $LAMED

11 Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM

12 Ima li koga da se boji Jahve? On e ga pouiti kojim e putem krenuti. $NUN

13 Dua e mu u srei poivati, a potomci e njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK

14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN

15 K Jahvi su svagda oi moje upravljene, jer mi nogu izvlai iz zamke. $PE

16 Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE

17 Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!

18 Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $RE

19 Pogledaj dumane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mrnjom estokom mrze. $IN

20 uvaj duu moju, izbavi me: neu se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU

21 Nedunost i estitost nek' me tite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.

22 Izbavi, Boe, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.

Continuar Lendo