Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 89

1 Pouna pjesma. Ezrahijca Etana.

2 O ljubavi Jahvinoj pjevat u dovijeka, kroza sva koljena vjernost u tvoju navijetati.

3 Ti ree: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:

4 "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:

5 tvoje potomstvo odrat u dovijeka, za sva koljena sazdat u prijestolje tvoje."

6 Nebesa veliaju udesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih.

7 Ta tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi slian meu sinovima Bojim?

8 Bog je strahovit u zboru svetih, velik i straan svima oko sebe.

9 Jahve, Boe nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okruuje.

10 Ti zapovijeda bunome moru, obuzdava silu valova njegovih;

11 ti sasjee Rahaba i zgazi, snanom miicom rasu dumane svoje.

12 Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve to je na njemu;

13 sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kliu imenu tvojemu.

14 Tvoja je miica snana, ruka vrsta, desnica dignuta.

15 Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koraaju pred tobom.

16 Blago narodu vinu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,

17 u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi.

18 Jer ti si ures moi njegove, po tvojoj milosti raste snaga naa.

19 Jer Jahve je tit na, Svetac Izraelov kralj je na.

20 Neko si u vienju govorio pobonima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;

21 naoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah,

22 da ruka moja svagda ostane s njime i moja miica da ga krijepi.

23 Nee ga nadmudriti dumanin, niti oboriti sin bezakonja.

24 Razbit u pred njim protivnike njegove, pogubit u mrzitelje njegove.

25 Vjernost moja i dobrota bit e s njime i u mome imenu rast e mu snaga.

26 Pruit u njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu.

27 On e me zvati: 'Oe moj! Boe moj i hridi spasa mojega.'

28 A ja u ga prvoroencem uiniti, najviim meu kraljevima svijeta.

29 Njemu u sauvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran.

30 Njegovo u potomstvo uiniti vjenim i prijestolje mu kao dan nebeski.

31 Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim,

32 ako li prestupe odredbe moje i ne budu uvali zapovijedi mojih;

33 ibom u kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu,

34 ali mu naklonosti svoje oduzeti neu niti u prekriti vjernosti svoje.

35 Neu povrijediti Saveza svojega i neu porei obeanja svoga.

36 Jednom se zakleh svetou svojom: Davida prevariti neu:

37 potomstvo e njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce,

38 ostat e dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu."

39 A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga.

40 Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi.

41 Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruevine baci.

42 Pljakaju ga svi to naiu, na ruglo je susjedima svojim.

43 Podie desnicu dumana njegovih i obradova protivnike njegove.

44 Otupi otricu maa njegova, u boju mu ne pomoe.

45 Njegovu sjaju kraj uini, njegovo prijestolje na zemlju obori.

46 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio.

47 Ta dokle e, Jahve? Zar e se uvijek skrivati? Hoe li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti?

48 Sjeti se kako je kratak ivot moj, kako si ljude prolazne stvorio!

49 Tko iv smrti vidjeti nee? Tko e od ruke Podzemlja duu sauvati?

50 Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?

51 Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mrnju pogana

52 s kojom nasru dumani tvoji, Jahve, s kojom nasru na korake pomazanika tvoga.

53 Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!

Continuar Lendo