Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 99

1 Jahve kraljuje – nek' zadru narodi; sjedi nad kerubima – zemlja nek' se potrese!

2 Velik je Jahve na Sionu, uzvien nada sve narode.

3 Nek' slave ime tvoje veliko i strano: ono je sveto!

4 Ti kralj si moan koji ljubi to je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vri u Jakovu.

5 Uzvisujte Jahvu, Boga naega, padnite pred podnoje njegovo: ono je sveto.

6 Mojsije i Aron meu sveenicima njegovim i Samuel meu onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih uslia.

7 Iz stupa od oblaka govorae njima: sluahu zapovijedi njegove i odredbe to ih dade.

8 Jahve, Boe na, ti si ih usliivao; Boe, milostiv si bio njima premda si kanjavao grijehe njihove.

9 Uzvisujte Jahvu, Boga naega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog na.

Continuar Lendo