Gálatas

1. Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkřísil z mrtvých,)

2. I ti, kteříž jsou se mnou, všickni bratří sborům Galatským:

3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,

4. Kterýž vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podle vůle Boha a Otce našeho,

5. Jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

6. Divím se tomu, že tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, uchýlili jste se k jinému evangelium,

7. Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí a převrátiti chtějí evangelium Kristovo.

8. Ale bychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, prokletý buď.

9. Jakož jsme již pověděli, a ještě znovu pravím: Jestliže by vám kdo co jiného kázal mimo to, což jste přijali, prokletý buď.

10. Nebo lidské-liž věci, čili Boží předkládám? Zdaliž lidem se líbiti hledám? Kdybych se zajisté ještě lidem zaliboval, služebník Kristův bych nebyl.

Significados: Nebo.

Você está lendo Gálatas na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.