Gálatas

1. Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejtež se zase v jho služebnosti.

2. Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje.

3. A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken Zákon naplniti.

4. Odcizili jste se Krista, kteřížkoli v Zákoně ospravedlněni býti hledáte; vypadli jste z milosti.

5. My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti očekáváme.

6. Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající.

7. Běželi jste dobře. Kdo jest vám překazil, abyste pravdy neposlouchali?

8. Neníť ta rada z toho, kterýž vás volá.

9. Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje.

10. Jáť mám naději o vás v Pánu, že nic jiného smýšleti nebudete; ale ten, jenž kormoutí vás, trpěti bude soud, kdožť jest on koli.

11. Já pak, bratří, káži-li také obřízku, i pročež protivenství trpím? Tedy jest vyprázdněno pohoršení kříže.

12. Ó by raději odřezáni byli, kteříž vás nepokojí.

13. Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratří, toliko abyste té svobody nepokládali sobě za zámysl povolování tělu, ale skrze lásku posluhujte sobě vespolek.

14. Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

15. Pakli se vespolek koušete a žerete, hleďtež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli.

16. Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.

17. Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste chtěli, to činili.

18. Jestliže pak Duchem vedeni býváte, nejste pod Zákonem.

19. Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost,

20. Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty,

21. Závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že království Božího dědicové nebudou.

22. Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.

23. Proti takovýmť není Zákon.

24. Nebo kteříž jsou Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.

25. Jsme-liť tedy Duchem živi, Duchem i choďme.

26. Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.

1. Bratří, byl-li by zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.

2. Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.

3. Nebo zdá-li se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní mysl jeho svodí.

4. Ale díla svého zkus jeden každý, a takť sám v sobě chválu míti bude, a ne v jiném.

5. Neb jeden každý své břímě ponese.

6. Sdílejž se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu Páně, s tím, od kohož naučení béře, vším svým statkem.

7. Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.

8. A kdož rozsívá tělu svému, z těla žíti bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať žíti bude život věčný.

9. Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.

10. A protož dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry

Significados: Nebo.

Você está lendo Gálatas na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.