Isaías

1. Aj, v spravedlnosti kralovati bude král, a knížata v soudu panovati budou.

2. Nebo bude muž ten jako skrýše před větrem, a schrana před přívalem, jako potokové vod na místě suchém, jako stín skály veliké v zemi vyprahlé.

3. A oči vidoucích nebudou blíkati, a uši slyšících pozorovati budou.

4. Pročež srdce bláznů nabude umění, a jazyk zajikavých prostranně a světle mluviti bude.

5. Nebudeť více nazýván nešlechetný šlechetným, a skrbný nebude slouti štědrým.

6. Proto že nešlechetný o nešlechetnosti mluví, a srdce jeho skládá nepravost, jak by provodil ošemetnost, a mluvil proti Hospodinu scestné věci, jak by znuzil duši lačného, a nápoj žíznivému odjal.

7. Také i usilování skrbného jsou škodlivá; nebo nešlechetnosti obmýšlí, jak by k záhubě přivedl ponížené slovy lživými, a mluvil proti nuznému před soudem.

8. Ješto šlechetný obmýšlí šlechetné věci, a takovýť při tom, což šlechetného jest, státi bude.

9. Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě počínající, ušima pozorujte řeči mé.

10. Za mnohé dny a léta vichrovány budete, ó vy v bezpečnosti bydlící; nebo přestane vinobraní, a klizení úrod nepřijde.

11. Třestež se strachem, ó lhostejné, pohnětež se, bezpečně sobě počínající; svlecte se, a obnažte se, a přepašte se po bedrách.

12. Kvílíce nad prsy, nad poli výbornými a nad kmeny úrodnými.

13. Na zemi lidu mého trní a hloží vzejde, anobrž na všech domích veselých a městě plésajícím.

14. Nebo rozkošný palác opuštěn bude, hluk města přestane, hrad vysoký a věže obráceny budou v jeskyně na věčnost, k radosti divokým oslům, a ku pastvišti stádům.

15. Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a nebude obrácena poušť v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno.

16. I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném přebývati.

17. A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky.

18. Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším,

19. Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město.

20. Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných, vypouštějíc tam vola i osla.

Significados: Nebo.

Você está lendo Isaías na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1292 versículos.