1. Jemuž odpovídaje Elifaz Temanský, řekl:

2. Počneme-li mluviti s tebou, neponeseš-liž toho těžce? Ale kdož by se zdržeti mohl, aby neměl mluviti?

3. Aj, učívals mnohé, a rukou opuštěných jsi posiloval.

4. Padajícího pozdvihovals řečmi svými, a kolena zemdlená jsi zmocňoval.

5. Nyní pak, jakž toto přišlo na tebe, těžce to neseš, a jakž tě dotklo, předěšen jsi.

6. Nebylo-liž náboženství tvé nadějí tvou, a upřímost cest tvých očekáváním tvým?

7. Rozpomeň se, prosím, kdo jest kdy nevinný zahynul? Aneb kde upřímí vyhlazeni jsou?

8. Jakož jsem já vídal ty, kteříž orali nepravost, a rozsívali převrácenost, že ji i žali.

9. Od dchnutí Božího hynou, a duchem prchlivosti jeho v nic obracíni bývají.

10. Řvání lva a hlas lvice a zubové mladých lvíčat setříni bývají.

11. Hyne lev, že nemá loupeže, a lvíčata mladá rozptýlena bývají.

12. Nebo i tajně doneslo se mne slovo, a pochopilo ucho mé něco maličko toho.

13. V přemyšlováních z vidění nočních, když připadá tvrdý sen na lidi,

14. Strach připadl na mne a lekání, kteréž předěsilo všecky kosti mé.

15. Duch zajisté před tváří mou šel, tak že vlasové vstávali na těle mém.

16. Zastavil se, ale neznal jsem tváři jeho; tvárnost jen byla před očima mýma. Mezi tím mlče, slyšel jsem hlas:

17. Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad toho, kterýž ho učinil?

18. Ano mezi služebníky jeho není dokonalosti, a při andělích svých zanechal nedostatku.

19. Čím více při těch, kteříž bydlejí v domích hliněných, jejichž základ jest na prachu, a setříni bývají snáze než mol.

20. Od jitra až do večera stíráni bývají, a kdož toho nerozvažují, na věky zahynou.

21. Zdaliž nepomíjí sláva jejich s nimi? Umírají, ale ne v moudrosti.

Significados: Elifaz, Nebo.

Você está lendo na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.