6. Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.

7. Pohleď, pravím, na všelikého pyšného, a sehni jej, anobrž setři bezbožné na místě jejich.

8. Skrej je v prachu spolu, tvář jejich zavěž v skrytě.

9. A tak i já budu tě oslavovati, že tě zachovává pravice tvá.

10. Aj, hle slon, jejž jsem jako i tebe učinil, trávu jí jako vůl.

11. Aj, hle moc jeho v bedrách jeho, a síla jeho v pupku břicha jeho.

12. Jak chce, ohání ocasem svým, ačkoli jest jako cedr; žily lůna jeho jako ratolesti jsou spletené.

13. Kosti jeho jako trouby měděné, hnátové jeho jako sochor železný.

14. Onť jest přední z účinků Boha silného, učinitel jeho sám na něj doložiti může meč svůj.

15. Hory zajisté přinášejí mu pastvu, a všecka zvěř polní hrá tam.

16. V stínu léhá, v soukromí mezi třtím a bahnem.

17. Dříví stín dávající stínem svým jej přikrývá, a vrbí potoční obkličuje jej.

18. Aj, zadržuje řeku tak, že nemůže pospíchati; tuší sobě, že požře Jordán v ústa svá.

19. Zdaž kdo před očima jeho polapí jej, aneb provazy protáhne chřípě jeho?

20. Vytáhneš-liž velryba udicí, aneb provazem pohříženým až k jazyku jeho?

21. Zdali dáš kroužek na chřípě jeho, aneb hákem probodneš čelist jeho?

22. Zdaž se obrátí k tobě s prosbami, aneb mluviti bude tobě lahodně?

23. Učiní-liž smlouvu s tebou? Přijmeš-liž jej za služebníka věčného?

24. Zdaž budeš s ním hráti jako s ptáčkem, aneb přivážeš jej dětem svým? [ (Job 40:25) Přistrojí-liž sobě hody z něho společníci, a rozdělí-liž jej mezi kupce? ] [ (Job 40:26) Zdaž naplníš háky kůži jeho, a vidlicemi rybářskými hlavu jeho? ] [ (Job 40:27) Vztáhni jen na něj ruku svou, a neučiníš zmínky o boji. ] [ (Job 40:28) Aj, naděje o polapení jeho mylná jest. Zdaž i k spatření jeho člověk nebývá poražen? ]

1. Není žádného tak smělého, kdo by jej zbudil, kdož tedy postaví se přede mnou?

2. Kdo mne čím předšel, abych se jemu odplacel? Cožkoli jest pode vším nebem, mé jest.

3. Nebudu mlčeti o údech jeho, a o síle výborného sformování jeho.

4. Kdo odkryl svrchek oděvu jeho? S dvojitými udidly svými kdo k němu přistoupí?

5. Vrata úst jeho kdo otevře? Okolo zubů jeho jest hrůza.

6. Šupiny jeho pevné jako štítové sevřené velmi tuze.

7. Jedna druhé tak blízko jest, že ani vítr nevchází mezi ně.

8. Jedna druhé se přídrží, a nedělí se.

9. Od kýchání jeho zažžehá se světlo, a oči jeho jsou jako záře svitání.

10. Z úst jeho jako pochodně vycházejí, a jiskry ohnivé vyskakují.

11. Z chřípí jeho vychází dým, jako z kotla vroucího aneb hrnce.

12. Dýchání jeho uhlí rozpaluje, a plamen z úst jeho vychází.

13. V šíji jeho přebývá síla, a před ním utíká žalost.

14. Kusové masa jeho drží se spolu; celistvé jest v něm, aniž se rozdrobuje.

15. Srdce jeho tuhé jest jako kámen, tak tuhé, jako úlomek zpodního žernovu.

16. Vyskýtání jeho bojí se nejsilnější, až se strachem i vyčišťují.

17. Meč stihající jej neostojí, ani kopí, šíp neb i pancíř.

18. Pokládá železo za plevy, ocel za dřevo shnilé.

19. Nezahání ho střela, v stéblo obrací se jemu kamení prakové.

20. Za stéblo počítá střelbu, a posmívá se šermování kopím.

21. Pod ním ostré střepiny, stele sobě na věci špičaté jako na blátě.

22. Působí, aby vřelo v hlubině jako v kotle, a kormoutilo se moře jako v moždíři.

23. Za sebou patrnou činí stezku, až sezdá, že propast má šediny.

24. Žádného není na zemi jemu podobného, aby tak učiněn byl bez strachu.

25. Cokoli vysokého jest, za nic pokládá, jest králem nade všemi šelmami.

Você está lendo na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.