Salmos

1. Přednímu z kantorů, žalm Davidův.

2. Hospodine, v síle tvé raduje se král, a v spasení tvém veselí se přenáramně.

3. Žádost srdce jeho dal jsi jemu, a prosbě rtů jeho neodepřel jsi. Sélah.

4. Předšel jsi jej zajisté hojným požehnáním, vstavil jsi na hlavu jeho korunu z ryzího zlata.

5. Života požádal od tebe, a dal jsi mu prodlení dnů na věky věků.

6. Veliká jest sláva jeho v spasení tvém, důstojností a krásou přioděl jsi jej.

7. Nebo jsi jej vystavil za příklad hojného požehnání až na věky, rozveselil jsi jej radostí oblíčeje svého.

8. A poněvadž král doufá v Hospodina, a v milosrdenství Nejvyššího, nepohneť se.

9. Najdeť ruka tvá všecky nepřátely své, dosáhne pravice tvá těch, kteříž tě nenávidí.

10. Uvržeš je jako do peci ohnivé v čas rozhněvání svého; Hospodin v prchlivosti své sehltí je, a oheň sžíře je.

11. Plémě jejich z země vyhladíš, a símě jejich z synů lidských,

12. Nebo jsou proti tobě ukládali zlost, myslili na nešlechetnost, ač ji dovesti nemohli.

13. Protož je vystavíš za cíl, na tětiva svá přikládati budeš proti tváři jejich. [ (Psalms 21:14) Zjeviž se, ó Hospodine, v síle své, a budemeť zpívati a oslavovati udatnost tvou. ]

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.