Salmos

1. Přednímu zpěváku k času jitřnímu, žalm Davidův.

2. Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého.

3. Bože můj, přes celý den volám, a neslyšíš, i v noci, a nemohu se utajiti.

4. Ty zajisté jsi svatý, zůstávající vždycky k veliké chvále Izraelovi.

5. V toběť doufali otcové naši, doufali, a vysvobozovals je.

6. K tobě volávali, a spomáhals jim; v tobě doufali, a nebývali zahanbeni.

7. Já pak červ jsem, a ne člověk, útržka lidská a povrhel vůbec.

8. Všickni, kteříž mne vidí, posmívají se mi, ošklebují se, a hlavami potřásají, říkajíce:

9. Spustiltě se na Hospodina, nechť ho vysvobodí; nechať jej vytrhne, poněvadž se mu v něm zalíbilo.

10. Ješto ty jsi, kterýž jsi mne vyvedl z života, ustaviv mne v doufání při prsích matky mé.

11. Na tebeť jsem uvržen od narození svého, od života matky mé Bůh můj ty jsi.

12. Nevzdalujž se ode mne, nebo ssoužení blízké jest, a nemám spomocníka.

13. Obkličujíť mne býkové mnozí, silní volové z Bázan obstupují mne.

14. Otvírají na mne ústa svá, jako lev rozsapávající a řvoucí.

15. Jako voda rozplynul jsem se, a rozstoupily se všecky kosti mé, a srdce mé jako vosk rozpustilo se u prostřed vnitřností mých.

16. Vyprahla jako střepina síla má, a jazyk můj přilnul k dásním mým, anobrž v prachu smrti položils mne.

17. Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne, zprobijeli ruce mé i nohy mé.

18. Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni pak hledí na mne, a dívají se mi.

19. Dělí mezi sebou roucha má, a o můj oděv mecí los.

20. Ale ty, Hospodine, nevzdalujž se, sílo má, přispěj k spomožení mému.

21. Vychvať od meče duši mou, a z moci psů jedinkou mou.

22. Zachovej mne od úst lva, a od rohů jednorožcových vyprosť mne.

23. I budu vypravovati bratřím svým o jménu tvém, u prostřed shromáždění chváliti tě budu, řka:

24. Kteříž se bojíte Hospodina, chvalte jej, všecko símě Jákobovo ctěte jej, a boj se ho všecka rodino Izraelova.

25. Nebo nepohrdá, ani se odvrací od trápení ztrápeného, aniž skrývá tváři své od něho, nýbrž když k němu volá, vyslýchá jej.

26. O tobě chvála má v shromáždění velikém, sliby své plniti budu před těmi, kteříž se bojí tebe.

27. Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky.

28. Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů.

29. Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy.

30. Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země, jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své nemohou při životu zachovati.

31. Símě jejich sloužiti mu bude, a přičteno bude ku Pánu v každém věku. [ (Psalms 22:32) Přijdouť, a lidu, kterýž z nich vyjde, vypravovati budou spravedlnost jeho; nebo ji skutkem vykonal. ]

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.